Έκθεση επιθεωρητών αποτελεί μαρτυρία

165. Αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης οποιωνδήποτε επιθεωρητών που διορίστηκαν με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου αυτού, επικυρωμένο με τη σφραγίδα της εταιρείας της οποίας οι υποθέσεις ερευνήθηκαν, είναι αποδεκτό σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ως μαρτυρία της γνώμης των επιθεωρητών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην έκθεση.