Δαπάνες έρευνας των υποθέσεων εταιρείας

164.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι δαπάνες και τα συνεπακόλουθα για έρευνα επιθεωρητή που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου αυτού πληρώνονται από τα πρόσωπα που αιτήθηκαν το διορισμό επιθεωρητή.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που έγιναν από την Κυβέρνηση για ή αναφορικά με διαδικασία που εγέρθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 163 (περιλαμβανομένων δαπανών που έγιναν δυνάμει του εδαφίου (5) αυτού) θεωρούνται ως έξοδα της έρευνας που αποτέλεσαν βάση για τη διαδικασία και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιβαρύνουν τη Δημοκρατία.