Δαπάνες έρευνας των υποθέσεων εταιρείας

164.-(1) Οι δαπάνες και τα συνεπακόλουθα για έρευνα επιθεωρητή που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου αυτού πληρώνονται αρχικά από την κυβέρνηση, αλλά τα ακόλουθα πρόσωπα ευθύνονται κατά την έκταση που αναφέρεται, να επιστρέψουν τα χρήματα στην Κυβέρνηση-

(α) πρόσωπο που καταδικάζεται μετά από ποινική δίωξη που ασκήθηκε υπό ή από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα ή που διατάσσεται να πληρώσει αποζημιώσεις ή αποκαταστήσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία σε διαδικασία που εγέρθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 163, δύναται στην ίδια διαδικασία να διαταχθεί να πληρώσει τα προαναφερόμενα έξοδα όπως δυνατό να οριστεί στο διάταγμα

(β) νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εγείρεται διαδικασία όπως προαναφέρθηκε ευθύνεται για το ποσό ή αξία οποιωνδήποτε ποσών ή ιδιοκτησίας που ανακτάται από αυτό ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εκείνης και

(γ) εκτός αν, ως αποτέλεσμα της έρευνας ασκείται ποινική δίωξη υπό ή από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα-

(i) νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην έκθεση, όταν ο επιθεωρητής διορίστηκε διαφορετικά από αυτεπάγγελτα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ευθύνεται εκτός κατά την έκταση που το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει διαφορετικά και

(ii) οι αιτητές για την έρευνα όταν ο επιθεωρητής διορίστηκε με βάση το άρθρο 158 ευθύνεται σε τέτοια έκταση, αν υπάρχει, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να διατάξει, και οποιοδήποτε ποσό για το οποίο ευθύνεται νομικό πρόσωπο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού αποτελεί πρώτη επιβάρυνση πάνω στα ποσά ή ιδιοκτησία που αναφέρονται στην παράγραφο εκείνη.

(2) Η έκθεση ελεγκτή που διορίστηκε διαφορετικά από αυτεπάγγελτα από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν αυτός το θεωρήσει ορθό, και οφείλει, αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει με τον τρόπο αυτό, να περιλαμβάνει εισήγηση για τις οδηγίες, αν υπάρχουν, τις οποίες αυτός θεωρεί κατάλληλες, ότι κάτω υπό το φως της έρευνας του θα δοθούν με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που έγιναν από την Κυβέρνηση για ή αναφορικά με διαδικασία που εγέρθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 163 (περιλαμβανομένων δαπανών που έγιναν δυνάμει του εδαφίου (5) αυτού) θεωρούνται ως έξοδα της έρευνας που αποτέλεσαν βάση για τη διαδικασία.

(4) Οποιαδήποτε ευθύνη για αποπληρωμή της Κυβέρνησης που επιβάλλεται από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) με την επιφύλαξη της ικανοποίησης του δικαιώματος της Κυβέρνησης για την επιστροφή των χρημάτων, είναι επίσης ευθύνη για αποζημίωση όλων των προσώπων εναντίον ευθύνης με βάση την παράγραφο (γ) αυτού, και οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη που επιβάλλεται σύμφωνα με την αναφερόμενη παράγραφο (α) με την επιφύλαξη των πιο πάνω, αποτελεί ευθύνη για την παροχή αποζημίωσης σε όλα τα πρόσωπα έναντι ευθύνης με βάση την αναφερόμενη παράγραφο (β) και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ευθύνη με βάση την αναφερόμενη παράγραφο (α) ή (β) ή οποιαδήποτε υποπαράγραφο της αναφερόμενης παραγράφου (γ) δικαιούται σε συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ευθύνη με βάση την ίδια παράγραφο ή υποπαράγραφο ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το ποσό της αντίστοιχης τους ευθύνης δυνάμει αυτών.

(5) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση με βάση το άρθρο αυτό κατά την έκταση που δεν ανακτώνται με βάση αυτό, πληρώνονται από τις δημόσιες προσόδους.