Έγγραφα που υπογράφονται με βάση ρητή ή σιωπηρή εξουσιοδότηση.

35.  Οποιοδήποτε έγγραφο, υπογεγραμμένο εκ μέρους εταιρείας, στην Κύπρο ή αλλού, από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με βάση ρητή ή σιωπηρή εξουσιοδότηση της εταιρείας, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε εάν έφερε την κοινή σφραγίδα της εταιρείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της, η σφραγίδα θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.