Εκτέλεση εγγράφων στο Εξωτερικό

35.-(1) Εταιρεία δύναται, να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο, γραπτώς με τη σφραγίδα της, είτε γενικά είτε σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της, να εκτελέσει συμβόλαια εκ μέρους της σε οποιοδήποτε τόπο εκτός της Δημοκρατίας.

(2) Συμβόλαιο υπογραμμένο από τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εκ μέρους της εταιρείας με τη σφραγίδα του δεσμεύει την εταιρεία και έχει το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε αν έφερε την κοινή σφραγίδα της.