Εξουσία εταιρείας να διατηρεί επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό

36.-(1) Εταιρεία που οι σκοποί της απαιτούν ή περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε χώρες του εξωτερικού δύναται, αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, να διατηρεί επίσημη σφραγίδα για να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε χώρα, επαρχία ή τόπο εκτός της Δημοκρατίας που θα είναι πανομοιότυπη της κοινής σφραγίδας της εταιρείας, με την προσθήκη πάνω στην πρόσοψη της του ονόματος κάθε χώρας, επαρχίας ή τόπου που θα χρησιμοποιηθεί.

(2) Συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο πάνω στο οποίο τίθεται δεόντως επίσημη σφραγίδα δεσμεύει την εταιρεία ωσάν να είχε σφραγιστεί με την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.

(3) Εταιρεία που έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα, επαρχία ή τόπο δύναται με έγγραφο που φέρει την κοινή σφραγίδα της να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό, στη χώρα αυτή, επαρχία ή τόπο να βάζει την επίσημη σφραγίδα πάνω σε οποιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που η εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε εκείνη τη χώρα, επαρχία ή τόπο.

(4) Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε προσώπου που συναλλάσσεται με τον αντιπρόσωπο, η εξουσία του αντιπροσώπου αυτού συνεχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου, αν υπάρχει, που αναφέρεται στο έγγραφο που χορηγεί την εξουσιοδότηση ή αν δεν αναφέρεται καμιά περίοδος σε αυτό τότε μέχρι να επιδοθεί ειδοποίηση ανάκλησης ή τερματισμού της εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου στο πρόσωπο που συναλλάσσεται με τον αντιπρόσωπο.

(5) Το πρόσωπο που θέτει οποιαδήποτε τέτοια επίσημη σφραγίδα πιστοποιεί γραπτώς στο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα, την ημερομηνία και το χρόνο που τέθηκε.