Εξουσία για εταιρεία να τηρεί μητρώο κτήσεων

114.-(1) Εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας οι σκοποί περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας πρέπει να φροντίσει ώστε να τηρείται σε οποιοδήποτε τέτοιο μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας στο οποίο διεξάγει εργασία κλαδικό μητρώο των μελών που κατοικούν στο μέρος εκείνο (που στο Νόμο αυτό καλείται “μητρώο κτήσεων”).

(2) Η εταιρεία δίνει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση του τόπου του γραφείου όπου οποιοδήποτε μητρώο κτήσης τηρείται και οποιασδήποτε αλλαγής του τόπου αυτού, και αν παύσει η λειτουργία του, της παύσης αυτής, και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση δίνεται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου ή της αλλαγής ή της παύσης λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Αν γίνει παράλειψη στη συμμόρφωση με το εδάφιο (2) η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που υπόκειται στην παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(4) Αναφορές σε αποικιακό μητρώο που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε καταστατικά εγγεγραμμένα πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, ερμηνεύονται ως αναφορές σε μητρώο κτήσεων.