Εξουσία σε εταιρεία να τηρεί μητρώο εξωτερικού.

114-(1)  Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας οι σκοποί περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας ή της οποίας οι μετοχές τυγχάνουν  διαπραγμάτευσης σε αγορά του εξωτερικού, και/ή μέλη της οποίας κατοικούν σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να μεριμνά ώστε να τηρείται σε οποιοδήποτε τέτοιο μέρος, στο οποίο διεξάγει εργασία ή στο οποίο ευρίσκεται η σχετική αγορά ή στο οποίο κατοικούν μέλη της, κλαδικό μητρώο των μελών (που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως «μητρώο εξωτερικού»).

(2) Η εταιρεία δίνει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση του τόπου του γραφείου, όπου τηρείται οποιοδήποτε μητρώο εξωτερικού, και οποιασδήποτε αλλαγής του τόπου αυτού και, αν παύσει η λειτουργία του, της παύσης αυτής, και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση δίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου ή της αλλαγής ή της παύσης λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή της.

(3) Αναφορές σε αποικιακό μητρώο ή σε μητρώο εξωτερικού που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε καταστατικά, εγγεγραμμένα πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2009, ερμηνεύονται ως αναφορές σε μητρώο εξωτερικού.