Διατάξεις σχετικά με κλαδικά μητρώα που τηρούνται στη Δημοκρατία

117.-(1) Αν δυνάμει του νόμου που ισχύει σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας εκτός της Δημοκρατίας εταιρείες που ιδρύονται βάσει του νόμου εκείνου έχουν εξουσία να τηρούν τα Αποικιακά κλαδικά μητρώα των μελών τους που κατοικούν στη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάσσει ότι το εδάφιο (2) του άρθρου 105 (εξαιρουμένης της επιφύλαξης σε αυτό) και τα άρθρα 108 και 111 τηρουμένων οποιωνδήποτε μετατροπών και προσαρμογών που ορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται σε και σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια κλαδικά μητρώα που τηρούνται στη Δημοκρατία όπως εφαρμόζονται σε και σχετικά με τα μητρώα εταιρειών εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η φράση “κτήση της Αυτής Μεγαλειότητας” περιλαμβάνει οποιαδήποτε περιοχή η οποία βρίσκεται υπό την προστασία της Αυτής Μεγαλειότητας ή σχετικά με την οποία εντολή της Κοινωνίας των Εθνών έγινε αποδεκτή από την Αυτής Μεγαλειότητα.

(3) Για τους σκοπούς του υπό Εντολή και υπό Κηδεμονία Περιοχών Βρεττανικού Νόμου, του 1947 (ο οποίος περιλαμβάνει διάταξη ως προς την εφαρμογή και μετατροπή νομοθετημάτων αναφορικά με τέτοιες εντολές όπως προαναφέρθηκε και του συστήματος κηδεμονίας των Ηνωμένων Εθνών), τα εδάφια (1) και (2) θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται σε Βρεττανικό Νόμο προηγούμενης συνόδου από εκείνο το Βρεττανικό Νόμο.