Τήρηση μητρώου μελών από ορισμένες δημόσιες εταιρείες.

117Α-(1) Στην περίπτωση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι ή κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε αγορά του εξωτερικού, θα θεωρείται ότι η εταιρεία αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την τήρηση μητρώου μελών, εφόσον τηρεί τους σχετικούς κανονισμούς της σχετικής αγοράς.

(2)  Στις περιπτώσεις που αναφέρεται στο εδάφιο (1), πιο πάνω, οι πρόνοιες του περί Συμβάσεων Νόμου για την ενεχυρίαση πιστοποιητικού μετοχών δεν θα έχουν ισχύ, αλλά, αναφορικά με την ενεχυρίαση τέτοιων μετοχών, θα ισχύουν οι κανονισμοί της σχετικής  αγοράς.