Ετήσια έκθεση καταρτίζεται από εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο

118.-(1) Κάθε εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο, καταρτίζει μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος έκθεση που περιλαμβάνει αναφορικά με το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, μητρώα μελών και κατόχων χρεωστικών ομολόγων, μετοχές και χρεωστικά ομόλογα, οφειλές, πρώην και υφιστάμενα μέλη και συμβούλους και γραμματέα, τα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Έκτου Παραρτήματος θέματα, και η αναφερόμενη έκθεση είναι σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς:

Νοείται ότι-

(α) εταιρεία δεν χρειάζεται να καταρτίσει έκθεση σύμφωνα με το εδάφιο αυτό είτε στο χρόνο της σύστασης της ή, αν αυτή δεν οφείλει να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 125 κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, κατά το έτος εκείνο

(β) όταν η εταιρεία μετέτρεψε μετοχές της σε ποσοστό κεφαλαίου και έδωσε ειδοποίηση της μετατροπής στον έφορο εταιρειών, ο κατάλογος που αναφέρεται στην Παράγραφο 5 του Μέρους Ι του Έκτου Παραρτήματος πρέπει να δηλώνει το ποσό του ποσοστού κεφαλαίου που κατέχεται από καθένα υφιστάμενο μέλος αντί του ποσού των μετοχών και των στοιχείων των αναφερόμενων σε μετοχές, που απαιτούνται από την παράγραφο εκείνη και

(γ) η έκθεση δύναται, για οποιοδήποτε έτος, αν η έκθεση για οποιοδήποτε από τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη έδωσε, κατά την ημερομηνία της έκθεσης εκείνης, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την προαναφερόμενη παράγραφο 5, να δίνει μόνο τέτοια από τα στοιχεία που απαιτούνται από την παράγραφο εκείνη σχετικά με πρόσωπα που έπαυσαν να είναι, ή έγιναν μέλη από την ημερομηνία της τελευταίας έκθεσης και με μετοχές που μεταβιβάστηκαν από την ημερομηνία εκείνη ή με αλλαγές του ποσού του ποσοστού κεφαλαίου που κατέχεται από μέλος σε σύγκριση μετά την ημερομηνία εκείνη:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους ΧΑ, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) έως (η) του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του Μέρους Ι του Έκτου Παραρτήματος δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση.

(2) Στην περίπτωση εταιρείας που τηρεί μητρώο εξωτερικού-

(α) αναφορές στην επιφύλαξη (γ) του εδαφίου (1) στις λεπτομέρειες που απαιτούνται από την αναφερόμενη παράγραφο 5 θεωρούνται ότι δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε τέτοιες λεπτομέρειες που περιέχονται στο μητρώο εξωτερικού, στην έκταση που αντίγραφα των καταχωρήσεων που περιέχουν τις λεπτομέρειες αυτές δεν λαμβάνονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας πριν από την ημερομηνία που γίνεται η έκθεση που είναι υπό αμφισβήτηση και

(β) όταν ετήσια έκθεση γίνεται μεταξύ της ημερομηνίας όταν οποιεσδήποτε καταχωρήσεις γίνονται στο μητρώον εξωτερικού και της ημερομηνίας που αντίγραφα των καταχωρήσεων αυτών λαμβάνονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, οι λεπτομέρειες που περιέχονται στις καταχωρήσεις αυτές, στην έκταση που είναι σχετικές με ετήσια έκθεση, περιλαμβάνονται στην επόμενη ή μεταγενέστερη ετήσια έκθεση όπως ήθελε είναι κατάλληλο λαμβανομένων υπόψη των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκείνη σχετικά με το μητρώο μελών της εταιρείας.

(3) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και του Μέρους Ι του Έκτου Παραρτήματος, οι φράσεις “σύμβουλος” και “αξιωματούχος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.