Ετήσια έκθεση πρέπει να γίνεται από εταιρεία που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο

119.-(1) Κάθε εταιρεία που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος, καταρτίζει έκθεση που δηλώνει-

(α) τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας

(β) σε περίπτωση που το μητρώο μελών φυλάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, σε άλλο τόπο ή στο γραφείο εκείνο, η διεύθυνση του τόπου όπου αυτό φυλάγεται

(γ) σε περίπτωση που μητρώο των κατόχων χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, φυλάγεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό, σε τόπο άλλο ή το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας τη διεύθυνση του τόπου όπου αυτό φυλάγεται

(δ) όλα αυτά τα στοιχεία αναφορικά με τα πρόσωπα που είναι σύμβουλοι της εταιρείας κατά την ημερομηνία της έκθεσης και για οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι γραμματέας της εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη, όπως από το Νόμο αυτό απαιτούνται να περιληφθούν σχετικά με συμβούλους και το γραμματέα αντίστοιχα στο μητρώο συμβούλων και γραμματέων εταιρείας:

Νοείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη, εταιρεία να καταρτίσει έκθεση με βάση το εδάφιο αυτό είτε μέσα στο έτος της σύστασης της ή, αν δεν απαιτείται από το άρθρο 125 η σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, μέσα στο έτος εκείνο.

(2) Πρέπει να επισυναφθεί στην έκθεση δήλωση που να περιέχει στοιχεία του συνολικού ποσού των οφειλών της εταιρείας αναφορικά με όλες τις επιβαρύνσεις και υποθήκες που με βάση το Νόμο αυτό απαιτούνται να εγγραφούν ή καταχωρηθούν στον έφορο εταιρειών ή που θα απαιτούνταν να εγγραφούν ή καταχωρηθούν αν συστήνονταν μετά την 1η Ιουλίου, 1922.

(3) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οι φράσεις “αξιωματούχος” και “σύμβουλος” περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.