Επιβεβαίωση προτάσεων

202ΚΕ.-(1) Αφού παραληφθεί η έκθεση του εξεταστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202ΙΘ από το Δικαστήριο, αυτή εξετάζεται το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου και του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα δύναται να εμφανιστούν και να ακουστούν σε ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (1) -

(α) η εταιρεία,

(β) ο εξεταστής,

(γ) οποιοσδήποτε πιστωτής ή μέλος, η αξίωση ή το συμφέρον του οποίου παραβλάπτεται αν οι προτάσεις εφαρμοστούν,

(δ) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 202ΚΣΤ, το Δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει πρέπον, να επιβεβαιώσει ή να επιβεβαιώσει με διαφοροποιήσεις ή να αρνηθεί να επιβεβαιώσει τις προτάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, το Δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης κατά πόσο θα επιβεβαιώσει ή θα επιβεβαιώσει με διαφοροποιήσεις ή θα αρνηθεί τις προτάσεις, δύναται να λάβει υπόψη κατά πόσο οι προτάσεις είναι δίκαιες και σύμφωνες με τις αρχές της επιείκειας, τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάσωση θέσεων εργασίας και το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από ότι θα ήταν εάν η εταιρεία βρισκόταν υπό διαδικασία εκκαθάρισης:

(4) Το Δικαστήριο δεν επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε προτάσεις παρά μόνο, αν

(α) τουλάχιστον μία τάξη πιστωτών, τα συμφέροντα των οποίων παραβλάπτονται από την εφαρμογή των προτάσεων, έχει αποδεχθεί τις προτάσεις, και

(β) το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι -

(i) οι προτάσεις είναι δίκαιες και σύμφωνες με τις αρχές της επιείκειας σε σχέση με οποιαδήποτε τάξη μελών ή πιστωτών που δεν έχει αποδεχθεί τις προτάσεις και της οποίας τα συμφέροντα ή οι αξιώσεις παραβλάπτονται από την εφαρμογή των προτάσεων, και

(ίi) οι προτάσεις δεν επηρεάζουν με άδικο τρόπο τα συμφέροντα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους,

και σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε προτάσεις αν ο μοναδικός ή πρώτιστος σκοπός τους είναι η αποφυγή πληρωμής οφειλόμενου φόρου.

(5) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (4), το Δικαστήριο δεν επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε προτάσεις αναφορικά με εταιρεία, στην οποία έχει διοριστεί εξεταστής σύμφωνα με το άρθρο 202ΣΤ αν οι προτάσεις θα είχαν ως αποτέλεσμα να παραβλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών της εταιρείας με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοηθούν τα συμφέροντα των πιστωτών ή των μελών οποιασδήποτε εταιρείας, με την οποία σχετίζεται η εταιρεία, στην οποία εκείνος ο εξεταστής έχει διοριστεί ως εξεταστής σύμφωνα με το άρθρο 202Α ή αναλόγως της περίπτωσης, με το άρθρο 202ΣΤ.

(6) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο επιβεβαιώνει προτάσεις, με ή χωρίς διαφοροποιήσεις, οι προτάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη ή τάξη ή τάξεις μελών, ανάλογα με την περίπτωση, που επηρεάζονται από την πρόταση, καθώς και για την εταιρεία. 

(7) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο επιβεβαιώνει προτάσεις, με ή χωρίς διαφοροποιήσεις, οι προτάσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, είναι δεσμευτικές για όλους τους πιστωτές ή τάξη ή τάξεις πιστωτώv, ανάλογα με την περίπτωση, που επηρεάζονται από την πρόταση αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση ή αξιώσεις έναντι της εταιρείας και για οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν της εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου, ενέχει ευθύνη για όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρεών της εταιρείας.

(8) Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στο ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας που προσδιορίζονται στις προτάσεις, μετά από την επιβεβαίωση των προτάσεων από το Δικαστήριο και ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Δικαστήριο.

(9) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο επιβεβαιώνει προτάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να εκδώσει τέτοια διατάγματα για την εφαρμογή της απόφασής του ως θεωρεί πρέπον.

(10) Συμβιβασμός ή σχέδιο διακανονισμού, για το οποίο έχουν επιβεβαιωθεί προτάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Δικαστήριο και η ημερομηνία αυτή δεν είναι αργότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επιβεβαίωσής τους.

(11) Κατά την επιβεβαίωση προτάσεων, αντίγραφο οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε από το Δικαστήριο σύμφωνα με το παρόν άρθρο παραδίδεται από τον εξεταστή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο το Δικαστήριο δίνει οδηγίες, στον έφορο εταιρειών για εγγραφή.

(12) Σε περίπτωση που -

(α) το Δικαστήριο αρνείται να επιβεβαιώσει προτάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή

(β) η έκθεση εξεταστή σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ καταλήγει ότι, κατόπιν των απαιτούμενων συνελεύσεων των πιστωτών εταιρείας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία επί συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού,

το Δικαστήριο δύναται, αν το θεωρεί δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιείκειας, να εκδώσει διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας, ή οποιοδήποτε άλλο διάταγμα ως θεωρεί πρέπον.

(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (4) ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, καμία διάταξη στον Νόμο αυτό δεν εμποδίζει ούτε τον εξεταστή να συμπεριλάβει σε έκθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ, προτάσεις οι οποίες δεν παραβλάπτουν τα συμφέροντα μελών ή πιστωτών της εταιρείας, ούτε το Δικαστήριο να επιβεβαιώσει οποιεσδήποτε τέτοιες προτάσεις.