Ένσταση εναντίον επιβεβαίωσης των προτάσεων από το Δικαστήριο

202ΚΣΤ.-(1) Κατά την ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202ΚΕ, μέλος ή πιστωτής, το συμφέρον ή η αξίωση του οποίου παραβλάπτεται από τις προτάσεις, δύναται να φέρει ένσταση στην επιβεβαίωσή τους από το από το Δικαστήριο, βάσει οποιουδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(α) Ότι υπήρξε κάποια ουσιαστική παρατυπία κατά ή σε σχέση με την συνέλευση στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 202ΚΔ,

(β) ότι η αποδοχή των προτάσεων από τη συνέλευση εξασφαλίστηκε με ακατάλληλα μέσα,

(γ) ότι οι προτάσεις προτάθηκαν για ακατάλληλο σκοπό,

(δ) ότι οι προτάσεις επηρεάζουν με άδικο τρόπο τα συμφέροντα αυτού που ενίσταται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ψήφισε υπέρ της αποδοχής των προτάσεων δύναται να φέρει ένσταση στην επιβεβαίωσή τους από το Δικαστήριο μόνο για τους πιο κάτω λόγους -

(α) ότι η αποδοχή αυτή εξασφαλίστηκε με ακατάλληλα μέσα, ή

(β) ότι αφού ψήφισε υπέρ της αποδοχής των προτάσεων, έλαβε γνώση ότι οι προτάσεις παρουσιάστηκαν για ακατάλληλο σκοπό.

(3) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο επικυρώνει ένσταση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Δικαστήριο δύναται vα εκδώσει, τέτοιο διάταγμα, ως θεωρεί πρέπον, συμπεριλαμβανομένου διατάγματος παραμερισμού της απόφασης οποιασδήποτε συνέλευσης και επανασύγκλησης οποιασδήποτε συνέλευσης.