Μετοχές που απαιτούνται για διορισμό συμβούλων

176. -(1) Χωρίς επηρεασμό των περιορισμών που επιβάλλονται από το άρθρο 175, αποτελεί καθήκον κάθε συμβούλου που οφείλει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να κατέχει ορισμένο αριθμό μετοχών για διορισμό του, και που δεν είναι ακόμη προσοντούχος, να εξασφαλίσει το προσόν του μέσα σε δύο μήνες μετά το διορισμό του ή τέτοιου συντομότερου χρονικού διαστήματος που δυνατό να ορίζεται από το καταστατικό.

(2) Για το σκοπό οποιασδήποτε διάταξης το καταστατικό που απαιτεί όπως σύμβουλος ή διαχειριστής κατέχει ορισμένο αριθμό μετοχών, ο κομιστής εντάλματος μετοχών τίτλου δεν θεωρείται ότι κατέχει τις μετοχές που ορίζονται στο ένταλμα μετοχών.

(3) Το αξίωμα συμβούλου εταιρείας κενώνεται αν ο σύμβουλος δεν αποκτήσει το προσόν να κατέχει μετοχές μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία του διορισμού του, ή μέσα σε τέτοιο μικρότερο χρόνο όπως δυνατό να ορίζεται από το καταστατικό, ή αν μετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρθηκε ή μικρότερου χρόνου παύει οποτεδήποτε να κατέχει το προσόν του.

(4) Πρόσωπο που εγκαταλείπει αξίωμα βάσει του άρθρου αυτού δεν είναι ικανό να επαναδιοριστεί ως σύμβουλος της εταιρείας μέχρι να αποκτήσει το προσόν του.

(5) Αν μετά την εκπνοή της αναφερόμενης περιόδου ή μικρότερου χρόνου οποιοδήποτε μη προσοντούχο πρόσωπο ενεργεί ως σύμβουλος της εταιρείας, τούτο υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα μεταξύ της εκπνοής της περιόδου που αναφέρθηκε ή μικρότερου χρόνου ή της ημέρας που έπαυσε να κατέχει το προσόν, ανάλογα με την περίπτωση, και της τελευταίας ημέρας που αποδείχτηκε ότι ενέργησε ως σύμβουλος.