Διορισμός συμβούλων να ψηφίζεται ατομικά

177. -(1) Σε γενική συνέλευση εταιρείας άλλης από ιδιωτική εταιρεία, δεν υποβάλλεται πρόταση για το διορισμό δύο ή περισσότερων προσώπων ως συμβούλων της εταιρείας με ένα και μόνο ψήφισμα εκτός αν το ψήφισμα που θα προταθεί έχει πρώτα συμφωνηθεί από τη συνέλευση χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε ψήφος εναντίον του.

(2) Ψήφισμα που προτάθηκε κατά παράβαση του άρθρου αυτού είναι άκυρο ανεξάρτητα αν υπήρξε ένσταση έναντι της πρότασης του κατά τον ουσιώδη χρόνο:

Νοείται ότι -

(α) το εδάφιο αυτό δεν εκλαμβάνεται ότι αποκλείει την ισχύ του άρθρου 174 και

(β) όταν ψήφισμα που προτείνεται με τον τρόπο αυτό εγκρίνεται, καμιά διάταξη δεν εφαρμόζεται για τον αυτόματο επαναδιορισμό των συμβούλων που αποχώρησαν, ελλείψει άλλου διορισμού.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πρόταση για έγκριση διορισμού προσώπου ή για ονομασία προσώπου για διορισμό θεωρείται ως πρόταση για το διορισμό του.

(4) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό, δεν εφαρμόζεται σε ψήφισμα που αλλάσσει το καταστατικό εταιρείας.