Περιορισμοί κατά το διορισμό ή διαφήμιση συμβούλου

175.-(1) Πρόσωπο δεν δύναται να διοριστεί από το καταστατικό σύμβουλος εταιρείας, και δεν δύναται να ονομαστεί ως σύμβουλος ή προτεινόμενος σύμβουλος εταιρείας σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από ή εκ μέρους της εταιρείας, ή ως προτεινόμενος σύμβουλος σε υπό ίδρυση εταιρεία σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται σε σχέση με εκείνη την υπό ίδρυση εταιρεία ή σε δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδόθηκε στον έφορο υπό ή εκ μέρους της εταιρείας, εκτός, αν πριν από την εγγραφή του καταστατικού ή από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για εγγραφή, ή την παράδοση της δήλωσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του που έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς-

(α) υπογράψει και παραδώσει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή γραπτή συγκατάθεση να ενεργεί ως τέτοιος σύμβουλος και

(β) είτε-

(i) υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο για αριθμό μετοχών όχι λιγότερο των μετοχών που απαιτούνται για το διορισμό του, αν υπάρχει ή

(ii) λάβει από την εταιρεία και πληρώσει ή συμφωνήσει να πληρώσει για μετοχές που απαιτούνται για το διορισμό του, αν υπάρχουν ή

(iii) υπογράψει και παραδώσει στον έφορο για εγγραφή, γραπτή υποχρέωση ότι θα πάρει από την εταιρεία και πληρώσει τις μετοχές του που απαιτούνται για το διορισμό του αν υπάρχουν ή

(iv) έκανε και παρέδωσε στον έφορο για εγγραφή θέσμια δήλωση που να δηλώνει ότι αριθμός μετοχών, όχι λιγότερος των απαιτουμένων για το διορισμό του, αν υπάρχουν, είναι γραμμένες στο όνομα του.

(2) Όταν πρόσωπο υπέγραψε και παρέδωσε υποχρέωση όπως προαναφέρθηκε να λάβει και πληρώσει για τις μετοχές του που απαιτούνται για το διορισμό του, είναι όσο αφορά εκείνες τις μετοχές, στην ίδια θέση που θα ήταν αν υπέγραφε το ιδρυτικό έγγραφο για εκείνο τον αριθμό των μετοχών.

(3) Αναφορές στο άρθρο αυτό στη μετοχή που απαιτείται για το διορισμό συμβούλου ή προτεινόμενου συμβούλου ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν μόνο μετοχή που απαιτείται για διορισμό ή μέσα σε περίοδο που προσδιορίζεται με αναφορά στο χρόνο διορισμού, και αναφορές σε αυτό σε μετοχές που απαιτούνται για διορισμό θα ερμηνεύονται ανάλογα.

(4) Κατά την αίτηση εγγραφής του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας, ο αιτητής παραδίνει στον έφορο κατάλογο των προσώπων που συγκατατέθηκαν να είναι σύμβουλοι της εταιρείας, και, αν ο κατάλογος περιέχει το όνομα οποιουδήποτε προσώπου που δεν έχει συγκατατεθεί με τον τρόπο αυτό, ο αιτητής υπόκειται σε πρόστιμο που δεν ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(5) Το άρθρο αυτό δεν θα εφαρμόζεται σε-

(α) εταιρεία που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο ή

(β) ιδιωτική εταιρεία ή

(γ) εταιρεία που ήταν ιδιωτική πριν καταστεί δημόσια εταιρεία ή

(δ) σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από ή εκ μέρους εταιρείας μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία που η εταιρεία είχε δικαίωμα να αρχίσει εργασίες.