Απαγόρευση δανείων σε συμβούλους

182.-(1) Δεν είναι νόμιμο για εταιρεία να χορηγεί δάνειο σε πρόσωπο που είναι σύμβουλος της ή σύμβουλος της μητρικής της εταιρείας, ή να προβαίνει σε εγγύηση ή να παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια αναφορικά με δάνειο που χορηγήθηκε σε τέτοιο πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται είτε-

(α) πάνω σε οποιαδήποτε πράξη που γίνεται από εταιρεία η οποία κατά το χρόνο εκείνο είναι ιδιωτική εταιρεία· ή

(β) πάνω σε οτιδήποτε που γίνεται από θυγατρική όταν ο σύμβουλος είναι η μητρική της εταιρεία· ή

(γ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), σε οτιδήποτε γίνεται με την παροχή σε αυτό το αναφερόμενο πρόσωπο κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών που έγιναν ή που θα γίνουν από αυτό για τους σκοπούς της εταιρείας ή με σκοπό να καταστήσει αυτό ικανό να εκτελέσει κατάλληλα τα καθήκοντα του ως αξιωματούχος της εταιρείας· ή

(δ) σε περίπτωση εταιρείας της οποίας η συνηθισμένη εργασία περιλαμβάνει το δανεισμό χρημάτων ή την παροχή εγγυήσεων αναφορικά με δάνεια που παραχωρούνται από άλλα πρόσωπα, για οτιδήποτε έγινε από την εταιρεία κατά τη συνηθισμένη πορεία των εργασιών της.

(2) Η επιφύλαξη (γ) του εδαφίου (1) δεν παρέχει εξουσία για τη χορήγηση δανείου ή την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός είτε-

(α) με την προηγούμενη έγκριση της εταιρείας που δόθηκε σε γενική συνέλευση στην οποία οι σκοποί της δαπάνης και το ποσό του δανείου ή η έκταση της εγγύησης ή ασφάλειας, ανάλογα με την περίπτωση, αποκαλύπτονται· ή

(β) με τον όρο ότι, αν η έγκριση της εταιρείας δεν δοθεί όπως αναφέρθηκε πιο πάνω κατά ή πριν από την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, το δάνειο πρέπει να  αποπληρωθεί ή η υποχρέωση της εγγύησης ή ασφάλειας απαλλάσσεται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της συνέλευσης.

(3) Όταν η απαιτούμενη έγκριση της εταιρείας δεν δοθεί όπως απαιτείται με οποιοδήποτε τέτοιο όρο, οι σύμβουλοι που εξουσιοδότησαν τη σύναψη του δανείου, ή τη σύναψη της εγγύησης ή την παραχώρηση ασφάλειας, θα ευθύνονται μαζί και χωριστά να αποζημιώσουν την εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά που απορρέει από τα πιο πάνω.