Απαγόρευση αφορολόγητων πληρωμών σε συμβούλους

181.-(1) Δεν είναι νόμιμο για εταιρεία να πληρώνει αμοιβή σε σύμβουλο είτε με την ιδιότητα του ως συμβούλου είτε διαφορετικά, απαλλαγμένη από φόρο εισοδήματος ή διαφορετικά υπολογισμένη με αναφορά σε ή που μεταβάλλεται με το ποσό του φόρου εισοδήματος του εκτός με βάση σύμβαση που ίσχυε κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, και προνοεί ρητά, και όχι με αναφορά στο καταστατικό, για την πληρωμή αμοιβής όπως προαναφέρθηκε.

(2) Οποιαδήποτε διάταξη  που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας ή σε σύμβαση άλλη από σύμβαση όπως προαναφέρθηκε, ή σε ψήφισμα εταιρείας ή συμβούλων εταιρείας, για την πληρωμή αμοιβής σε σύμβουλο όπως προαναφέρθηκε θα έχει αποτέλεσμα ωσάν να προνοούσε για πληρωμή, ως συνολικού ποσού που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, του καθαρού ποσού για το οποίο προνοεί στην πραγματικότητα.

(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε αμοιβή που οφείλεται πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού ή σε σχέση με περίοδο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.