Εγγραφή επιβαρύνσεων που γίνονται από εταιρείες εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία

90.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, η οποία πραγματοποιείται μετά την καθορισμένη με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ημερομηνία από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και για την οποία επιβάρυνση  ή εκχώρηση αυτής τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά την έκταση που παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια πάνω στην ιδιοκτησία ή την επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ό,τι αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας, εκτός αν υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου.

(β) Σε περίπτωση που η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα εξασφαλισμένα από την επιβάρυνση χρήματα καθίστανται αμέσως πληρωτέα:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε σύμβαση ή υποχρέωση για αποπληρωμή των εξασφαλισμένων από την εταιρεία χρημάτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά αύξηση του ποσού το οποίο εξασφαλίζει η αρχική επιβάρυνση, η τροποποίηση η οποία αφορά στο επιπλέον ποσό, εγγράφεται μετά την τελευταία καταχωρισμένη επιβάρυνση χωρίς να επηρεάζεται η προτεραιότητα της αρχικής επιβάρυνσης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε καταχώριση αναφορικά με επιβάρυνση περιλαμβάνει αναφορά και σε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης, όπως προβλέπεται στο παρόν εδάφιο.

(1Α) Τα καθορισμένα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, κάθε εκχώρησης αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, παραδίδονται, μαζί με κατάλληλα χαρτοσημασμένο έγγραφο, αν υπάρχει, με το οποίο γίνεται ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής ή η τροποποίηση ή η αλλαγή των στοιχείων της, στον έφορο εταιρειών για καταχώριση μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της σύστασης της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης αυτής ή της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της.

(2) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής πάνω στις πιο κάτω επιβαρύνσεις:

(α) επιβάρυνση για το σκοπό εξασφάλισης οποιασδήποτε έκδοσης χρεωστικών ομολόγων

(β) επιβάρυνση πάνω στο μη κληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

(γ) επιβάρυνση πάνω στους χρεωστικούς λογαριασμούς της εταιρείας

(δ) κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή ιδιοκτησία της εταιρείας

(ε) επιβάρυνση πάνω σε κλήσεις που έγιναν αλλά δεν καταβλήθηκαν

(στ) επιβάρυνση πάνω σε πλοίο ή μερίδιο σε πλοίο

(ζ) επιβάρυνση πάνω σε εμπορική εύνοια, πάνω σε προνόμιο ευρεσιτεχνίας ή άδεια για προνόμιο ευρεσιτεχνίας, πάνω σε εμπορικό σήμα ή πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άδειας πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

(η) επιβάρυνση πάνω σε οποιαδήποτε άλλη κινητή ιδιοκτησία, που συστάθηκε ή αποδείχτηκε από έγγραφο, όταν η εταιρεία διατηρεί κατοχή της ιδιοκτησίας αυτής

(θ) επιβάρυνση πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, που βρίσκεται οπουδήποτε, ή συμφέροντος πάνω σε αυτή:

Νοείται ότι, οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, περιλαμβάνουν τις  περιπτώσεις -

(α) Ενεχυρίασης πιστοποιητικών μετοχών εταιρειών, εκχώρησης δικαιωμάτων που απορρέουν από μετοχές εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση σε πιστοποιητικά μετοχών εταιρειών, μετοχές εταιρειών ή σε δικαιώματα που απορρέουν από μετοχές εταιρειών και όλων ή οποιαδήποτε εκ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ενεχυρίαση ή την εκχώρηση ή την επιβάρυνση·

(β) συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων εντός της έννοιας του περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και εφαρμόζεται.

(3)(α) Σε περίπτωση που επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η παράδοση στον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, έχει για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου την ίδια συνέπεια όπως θα είχε η παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου.

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα στοιχεία και το έγγραφο ή το πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, πρέπει να παραδίνονται στον έφορο εντός σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης ή της διενέργειας της εκχώρησής της, της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 354Β έως 354Θ, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων που προϋπήρχαν της πιο πάνω εγγραφής, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 354Ε:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 201Θ έως 201 ΚΔ, όταν η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων κάθε απορροφώμενης εταιρείας που προϋπήρχε της συγχώνευσης, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201ΙΘ.

(4) Όταν έγινε επιβάρυνση στη Δημοκρατία αλλά περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας το έγγραφο που δημιουργεί ή που φέρεται ότι δημιουργεί την επιβάρυνση δύναται να παραδίδεται για εγγραφή με βάση το παρόν άρθρο ανεξάρτητα αν επιπρόσθετες διαδικασίες είναι αναγκαίες για να την καταστήσουν έγκυρη ή αποτελεσματική σύμφωνα με το Νόμο της χώρας που βρίσκεται η ιδιοκτησία.

(5) Όταν χορηγήθηκε διαπραγματεύσιμο έγγραφο για εξασφάλιση της πληρωμής χρεωστικών λογαριασμών εταιρείας, η κατάθεση του εγγράφου για το σκοπό εξασφάλισης προκαταβολής προς την εταιρεία, δεν θεωρείται ως επιβάρυνση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πάνω σε αυτούς τους χρεωστικούς λογαριασμούς.

(6) Η κατοχή χρεωστικών ομολόγων που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα επιβάρυνσης πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία δεν θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως συμφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία.

(7) Όταν δημιουργείται από την εταιρεία σειρά χρεωστικών ομολόγων που περιέχει, ή παρέχει με αναφορά σε άλλο έγγραφο, οποιαδήποτε επιβάρυνση σε όφελος που δικαιούνται εξίσου οι κάτοχοι εκείνης της σειράς των χρεωστικών ομολόγων, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού είναι αρκετό αν τα ακόλουθα στοιχεία παραδίνονται στον έφορο ή παραλαμβάνονται από αυτόν μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την εκτέλεση του συμβολαίου το οποίο περιλαμβάνει την επιβάρυνση ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο, μετά την εκτέλεση οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων της σειράς, οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

(α) το σύνολο του ποσού που εξασφαλίστηκε από ολόκληρη τη σειρά και

(β) τις ημερομηνίες των ψηφισμάτων που εγκρίνουν την έκδοση της σειράς και την ημερομηνία του καλυπτικού συμβολαίου, αν υπάρχει, με το οποίο δημιουργήθηκε ή ορίστηκε η ασφάλεια και

(γ) γενική περιγραφή της περιουσίας που επιβαρύνθηκε και

(δ) τα ονόματα των εμπιστευματοδόχων, αν υπάρχουν, των κατόχων χρεωστικών ομολόγων,

μαζί με το συμβόλαιο που περιλαμβάνει την επιβάρυνση, ή, αν δεν υφίσταται τέτοιο συμβόλαιο, ένα χρεωστικό ομόλογο της σειράς:

Νοείται ότι όταν γίνονται περισσότερες από μια εκδόσεις χρεωστικών ομολόγων της σειράς, τα στοιχεία της ημερομηνίας και το ποσό κάθε έκδοσης παραδίδεται στον έφορο για καταχώρηση στο μητρώο, αλλά παράλειψη της καταχώρησης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδομένων χρεωστικών ομολόγων.

(8) Όταν προμήθεια, χορηγία ή έκπτωση πληρώθηκε, ή έγινε είτε αμέσως είτε εμμέσως από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο με αντάλλαγμα την εγγραφή του ή συμφωνία για εγγραφή, με ή χωρίς όρους, για οποιαδήποτε ομόλογα της εταιρείας, ή εξεύρεσης ή συμφωνίας για εξεύρεση εγγράφων με ή χωρίς όρους για οποιαδήποτε τέτοια χρεωστικά ομόλογα, οι λεπτομέρειες που πρέπει να παραδίδονται για εγγραφή με βάση το άρθρο αυτό περιλαμβάνουν στοιχεία αναφορικά με το ποσό ή ποσοστό επί τοις εκατό της προμήθειας, έκπτωσης ή χορηγίας που πληρώνεται ή γίνεται με τον τρόπο αυτό, αλλά παράλειψη τέτοιας ενέργειας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδοθέντων χρεωστικών ομολόγων:

Νοείται ότι η κατάθεση χρεωστικών ομολόγων ως ασφάλεια για χρέος της εταιρείας δεν θεωρείται για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ως έκδοση χρεωστικών ομολόγων με έκπτωση.

(9) Στο Μέρος αυτό-

(α) η έκφραση “επιβάρυνση” δεν περιλαμβάνει υποθήκη ακίνητης ιδιοκτησίας που γίνεται σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο που είναι εκάστοτε σε ισχύ και αφορά την εγγραφή υποθηκών ακίνητης ιδιοκτησίας και κάλυμμα από την έναρξη ισχύος και κατά τα οριζόμενα από τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο,  όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) η έκφραση “η ορισμένη ημερομηνία” σε σχέση με τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στις παραγράφους (η) και (θ) του εδαφίου (2) σημαίνει την πρώτη ημέρα του Ιουλίου 1922, και σε σχέση με τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (ζ) του αναφερόμενου εδαφίου, και τις δύο συμπεριλαμβανόμενες, την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού.