Καθήκον εταιρείας αναφορικά με επιβαρύνσεις και υποθήκες που γίνονται από εταιρεία

91.-(1) Αποτελεί καθήκον εταιρείας να παραδίδει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή τα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης που έγινε από την εταιρεία και των εκδόσεων χρεωστικών ομολόγων σειράς που χρειάζεται εγγραφή με βάση το άρθρο 90, αλλά εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας επιβάρυνσης δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου που έχει συμφέρον σε αυτήν.

(2) Όταν γίνεται εγγραφή μετά από αίτηση οποιουδήποτε άλλου προσώπου από την εταιρεία, το πρόσωπο εκείνο έχει δικαίωμα να ανακτήσει από την εταιρεία το ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που έχουν πληρωθεί κανονικά από αυτό στον έφορο κατά την εγγραφή.

(3) Αποτελεί καθήκον της εταιρείας να παραδίδει στον έφορο εταιρειών κάθε υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία της με βάση οποιοδήποτε Νόμο που εκάστοτε ισχύει και αφορά εγγραφή υποθηκών πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, τα στοιχεία της για καταχώρηση όπως επίσης και στοιχεία οποιασδήποτε ακύρωσης της εξολοκλήρου ή μερικώς, μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την ημέρα της ακύρωσης στον καθορισμένο τύπο.

(4) Αν εταιρεία παραλείπει-

(α) να παραδώσει στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση στοιχεία επιβάρυνσης που έγινε από την εταιρεία ή των εκδόσεων χρεωστικών ομολόγων σειράς που χρειάζεται εγγραφή όπως προαναφέρθηκε, εκτός αν η εγγραφή πραγματοποιήθηκε μετά από αίτηση άλλου προσώπου ή

(β) να παραδώσει για καταχώρηση στον έφορο τα στοιχεία υποθήκης που έγινε ή ακυρώθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (3),

τότε η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης διακοσίων πενήντα λιρών.