Εγγραφή επιβαρύνσεων που γίνονται από εταιρείες εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία

90.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε τροποποίηση, εκχώρηση ή άλλη αλλαγή σε αυτή, που γίνεται μετά την ορισμένη ημερομηνία από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και για την οποία επιβάρυνση το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής κατά την έκταση που παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια πάνω στην ιδιοκτησία ή την επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ότι αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας, εκτός αν τα καθορισμένα στοιχεία της επιβάρυνσης με το έγγραφο, αν υπάρχει, κατάλληλα χαρτοσημασμένο με το οποίο η επιβάρυνση γίνεται ή αποδεικνύεται, παραδίνονται ή λαμβάνονται από τον έφορο εταιρειών για καταχώρηση κατά τρόπο που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την ημερομηνία της σύστασης της, αλλά χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε σύμβασης ή υποχρέωσης για αποπληρωμή των εξασφαλισμένων από αυτή χρημάτων και όταν η επιβάρυνση καθίσταται άκυρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο τα εξασφαλισμένα από αυτή χρήματα καθίστανται αμέσως πληρωτέα.

(2) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής πάνω στις πιο κάτω επιβαρύνσεις:

(α) επιβάρυνση για το σκοπό εξασφάλισης οποιασδήποτε έκδοσης χρεωστικών ομολόγων

(β) επιβάρυνση πάνω στο μη κληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

(γ) επιβάρυνση πάνω στους χρεωστικούς λογαριασμούς της εταιρείας

(δ) κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή ιδιοκτησία της εταιρείας

(ε) επιβάρυνση πάνω σε κλήσεις που έγιναν αλλά δεν καταβλήθηκαν

(στ) επιβάρυνση πάνω σε πλοίο ή μερίδιο σε πλοίο

(ζ) επιβάρυνση πάνω σε εμπορική εύνοια, πάνω σε προνόμιο ευρεσιτεχνίας ή άδεια για προνόμιο ευρεσιτεχνίας, πάνω σε εμπορικό σήμα ή πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άδειας πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

(η) επιβάρυνση πάνω σε οποιαδήποτε άλλη κινητή ιδιοκτησία, που συστάθηκε ή αποδείχτηκε από έγγραφο, όταν η εταιρεία διατηρεί κατοχή της ιδιοκτησίας αυτής

(θ) επιβάρυνση πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, που βρίσκεται οπουδήποτε, ή συμφέροντος πάνω σε αυτή:

Νοείται ότι, οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, περιλαμβάνουν τις  περιπτώσεις -

(α) ενεχυρίασης μετοχών εταιρειών και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν,

(β) συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων εντός της έννοιας του περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και εφαρμόζεται.

(3) Σε περίπτωση επιβάρυνσης που έγινε εκτός της Δημοκρατίας που περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η παράδοση και η παραλαβή από τον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θα έχει την ίδια συνέπεια όπως η παράδοση και παραλαβή του ίδιου του εγγράφου, και είκοσι μια ημέρες μετά την ημερομηνία από την οποία το έγγραφο ή το αντίγραφο μπορούσε να ληφθεί στη Δημοκρατία, κατά τη συνηθισμένη πορεία του ταχυδρομείου, και αν αποστελλόταν με τη δέουσα επιμέλεια, θα αντικαθιστούσαν τις είκοσι μια ημέρες μετά την ημερομηνία που έγινε η επιβάρυνση ως το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου οι λεπτομέρειες και το έγγραφο ή αντίγραφο πρέπει να παραδίνονται στον έφορο.

(4) Όταν έγινε επιβάρυνση στη Δημοκρατία αλλά περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας το έγγραφο που δημιουργεί ή που φέρεται ότι δημιουργεί την επιβάρυνση δύναται να αποστέλλεται για εγγραφή με βάση το παρόν άρθρο ανεξάρτητα αν επιπρόσθετες διαδικασίες είναι αναγκαίες για να την καταστήσουν έγκυρη ή αποτελεσματική σύμφωνα με το Νόμο της χώρας που βρίσκεται η ιδιοκτησία.

(5) Όταν χορηγήθηκε διαπραγματεύσιμο έγγραφο για εξασφάλιση της πληρωμής χρεωστικών λογαριασμών εταιρείας, η κατάθεση του εγγράφου για το σκοπό εξασφάλισης προκαταβολής προς την εταιρεία, δεν θεωρείται ως επιβάρυνση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πάνω σε αυτούς τους χρεωστικούς λογαριασμούς.

(6) Η κατοχή χρεωστικών ομολόγων που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα επιβάρυνσης πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία δεν θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως συμφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία.

(7) Όταν δημιουργείται από την εταιρεία σειρά χρεωστικών ομολόγων που περιέχει, ή παρέχει με αναφορά σε άλλο έγγραφο, οποιαδήποτε επιβάρυνση σε όφελος που δικαιούνται εξίσου οι κάτοχοι εκείνης της σειράς των χρεωστικών ομολόγων, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού είναι αρκετό αν τα ακόλουθα στοιχεία παραδίνονται στον έφορο ή παραλαμβάνονται από αυτόν μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την εκτέλεση του συμβολαίου το οποίο περιλαμβάνει την επιβάρυνση ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο, μετά την εκτέλεση οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων της σειράς, οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

(α) το σύνολο του ποσού που εξασφαλίστηκε από ολόκληρη τη σειρά και

(β) τις ημερομηνίες των ψηφισμάτων που εγκρίνουν την έκδοση της σειράς και την ημερομηνία του καλυπτικού συμβολαίου, αν υπάρχει, με το οποίο δημιουργήθηκε ή ορίστηκε η ασφάλεια και

(γ) γενική περιγραφή της περιουσίας που επιβαρύνθηκε και

(δ) τα ονόματα των εμπιστευματοδόχων, αν υπάρχουν, των κατόχων χρεωστικών ομολόγων,

μαζί με το συμβόλαιο που περιλαμβάνει την επιβάρυνση, ή, αν δεν υφίσταται τέτοιο συμβόλαιο, ένα χρεωστικό ομόλογο της σειράς:

Νοείται ότι όταν γίνονται περισσότερες από μια εκδόσεις χρεωστικών ομολόγων της σειράς, τα στοιχεία της ημερομηνίας και το ποσό κάθε έκδοσης αποστέλλεται στον έφορο για καταχώρηση στο μητρώο, αλλά παράλειψη της καταχώρησης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδομένων χρεωστικών ομολόγων.

(8) Όταν προμήθεια, χορηγία ή έκπτωση πληρώθηκε, ή έγινε είτε αμέσως είτε εμμέσως από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο με αντάλλαγμα την εγγραφή του ή συμφωνία για εγγραφή, με ή χωρίς όρους, για οποιαδήποτε ομόλογα της εταιρείας, ή εξεύρεσης ή συμφωνίας για εξεύρεση εγγράφων με ή χωρίς όρους για οποιαδήποτε τέτοια χρεωστικά ομόλογα, οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποστέλλονται για εγγραφή με βάση το άρθρο αυτό περιλαμβάνουν στοιχεία αναφορικά με το ποσό ή ποσοστό επί τοις εκατό της προμήθειας, έκπτωσης ή χορηγίας που πληρώνεται ή γίνεται με τον τρόπο αυτό, αλλά παράλειψη τέτοιας ενέργειας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδοθέντων χρεωστικών ομολόγων:

Νοείται ότι η κατάθεση χρεωστικών ομολόγων ως ασφάλεια για χρέος της εταιρείας δεν θεωρείται για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ως έκδοση χρεωστικών ομολόγων με έκπτωση.

(9) Στο Μέρος αυτό-

(α) η έκφραση “επιβάρυνση” δεν περιλαμβάνει υποθήκη ακίνητης ιδιοκτησίας που γίνεται σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο που είναι εκάστοτε σε ισχύ και αφορά την εγγραφή υποθηκών ακίνητης ιδιοκτησίας και κάλυμμα από την έναρξη ισχύος και κατά τα οριζόμενα από τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο,  όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) η έκφραση “η ορισμένη ημερομηνία” σε σχέση με τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στις παραγράφους (η) και (θ) του εδαφίου (2) σημαίνει την πρώτη ημέρα του Ιουλίου 1922, και σε σχέση με τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (ζ) του αναφερόμενου εδαφίου, και τις δύο συμπεριλαμβανόμενες, την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού.