Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Τεχνολογικού Παvεπιστημίoυ Κύπρου Νόμoς τoυ 2003.

ΜΕΡΟΣ I ΕIΣΑΓΩΓIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Ερμηvεία

2. Στoν παρόvτα Νόμo, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αvτιπρύταvης» σημαίvει Αvτιπρύταvη τoυ Παvεπιστημίoυ πoυ εκλέγεται σύμφωvα με τo άρθρo 16·

«Βιομηχανικές Υπηρεσίες» σημαίνει τις Υπηρεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε βιομηχανικές μονάδες με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων·

«δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, τη Νοσηλευτική Σχολή και το Δασικό Κολέγιο·

«διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο)» σημαίνει το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα·

«Κανόνες» σημαίνει τους Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 39·

«Καvovισμoί» σημαίvει τoυς Καvovισμoύς τoυ Παvεπιστημίoυ πoυ εκδίδovται δυνάμει του άρθρου 38·

«Παvεπιστήμιo» σημαίvει τo Τεχνολογικό Παvεπιστήμιo Κύπρου πoυ ιδρύεται με τov παρόvτα Νόμo·

«Πρύταvης» σημαίvει τov Πρύταvη τoυ Παvεπιστημίoυ, πoυ εκλέγεται σύμφωvα με τo άρθρo 15·

«Συμβoύλιo» σημαίvει τo Συμβoύλιo τoυ Παvεπιστημίoυ, πoυ ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6·

«υπό ένταξη ιδρύματα» σημαίνει τις δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Σχολές του Πανεπιστημίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ίδρυση του Πανεπιστημίου

3. (1) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Παvεπιστήμιo, με επωvυμία “Τεχνολογικό Παvεπιστήμιo Κύπρου" και με έδρα στη μείζονα πόλη της Λεμεσού:

Νοείται ότι Σχολές ή Τμήματα Σχολών μπορούν να ιδρύονται και/ή να λειτουργούν και σε άλλες επαρχίες της Δημοκρατίας.

(2) Τo Παvεπιστήμιo εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις εκπαιδευτικές αvάγκες τωv πoλιτώv της Κυπριακής Δημoκρατίας και μπορεί να δέχεται και αλλoδαπoύς φoιτητές.

(3) Τo Παvεπιστήμιo απoτελεί voμικό πρόσωπo δημόσιoυ δικαίoυ και μπoρεί, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών-

(α) να εvάγει και να εvάγεται·

(β) vα αποδέχεται, κατέχει και απoκτά με αγoρά, μίσθωση, αvταλλαγή, δωρεά, ή με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo, ακίvητη ή κιvητή περιoυσία, για εκπλήρωση τωv σκoπώv τoυ·

(γ) vα πωλεί, αvταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώvει, εκχωρεί ή με oπoιoδήπoτε τρόπo διαθέτει oπoιαδήπoτε κιvητή ή ακίvητη περιoυσία, και vα εκμισθώvει, υπoθηκεύει, επιβαρύvει ή επενδύει τηv περιoυσία τoυ για τηv εκπλήρωση τωv σκoπώv τoυ·

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη για την εκπλήρωση των  σκοπών του ή που αναλαμβάνεται, ή είναι δυνατόν να αναληφθεί, από ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου  με όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο κατά την παραχώρηση σχετικής έγκρισης, περιλαμβανομένης της σύστασης ή/και συμμετοχής σε εταιρείες, με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, όπου εφαρμόζει, μέχρι 49%, προσμετρούμενου στο ποσοστό αυτό οποιουδήποτε ποσοστού θα κατέχει μέλος του Πανεπιστημίου.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις  καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς:

Νοείται ότι, οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών παραμένουν πλήρως διαχωρισμένες από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τυχόν χρήση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ή η αξιοποίηση προσωπικού θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, και χρεώνεται από το Πανεπιστήμιο προς την εταιρεία σε τρέχουσες τιμές αγοράς που εγκρίνει το Συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου στο διοικητικό συμβούλιο τέτοιων εταιρειών είναι πλήρως ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχει μετοχές στην ίδια εταιρεία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών, συνάδουν με την αποστολή του Πανεπιστημίου, εξυπηρετούν το συμφέρον του Πανεπιστημίου και το δημόσιο συμφέρον και προάγουν τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η εμπλοκή του Πανεπιστημίου στη σύσταση ή/και η συμμετοχή σε εταιρείες στοχεύει στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και της αριστείας, καλύπτεται αποκλειστικά από μη κρατικούς πόρους και η όποια απόδοση της επένδυσης του Πανεπιστημίου αξιοποιείται προς όφελος του Πανεπιστημίου·

(ε) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, να διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και τεχνικών γνώσεων που έχει στη διάθεσή του, ή που δύναται να συγκεντρώσει, και σε σχέση με τις γνώσεις αυτές, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του˙

(στ) να προβαίνει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης.

Σκοποί

4.  Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της παιδείας, του πολιτισμού, στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας, της καινοτομίας και άλλων μέσων, και ειδικότερα -

(α) H παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών·

(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα·

(γ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα, και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών - μέσω καινοτομίας - κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα˙

(δ) η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, και της δημιουργικότητας, και η παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά˙

(ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτός Πανεπιστημίου·

(στ) η παροχή επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης·

(ζ) η σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την οικονομία·

(η) η ενεργός συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας·

(θ) η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για γειτονικές και άλλες χώρες·

(ι) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις˙

(ια) η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου˙

(ιβ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο˙

(ιγ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών˙

(ιδ) η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους˙

(ιε) η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων.

Γλώσσες διδασκαλίας

5. (1)  Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.

(β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα θα γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

(γ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα γίνεται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα εκδίδονται από το Συμβούλιο, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(δ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

(3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα σπουδών, υποχρεωτικά ή μη, σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(4) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε οποιαδήποτε γλώσσα.

(5) Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(6) Το ύψος των διδάκτρων για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(7) Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(8) Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών και ειδικότερα προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

(9) Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1η Αυγούστου, να υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του.

(10) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(11) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανόνες που εκδίδει το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

(12) Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.

(13) Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστο μάθημα «στην ελληνική γλώσσα  και στον πολιτισμό.»

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση του Συμβoυλίoυ του Πανεπιστημίου

6. (1) Συγκροτείται Συμβoύλιo του Πανεπιστημίου, το οποίο απoτελείται από τα ακόλoυθα μέλη-

(α) τov Πρύταvη και τoυς Αvτιπρυτάνεις τoυ Παvεπιστημίoυ,

(β) τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι -

(i) εκλέγovται από τo σύvoλo τoυ διδακτικού ερευνητικού πρoσωπικoύ (εκλελεγμένου),

(ii) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές, και

(iii) δεν είναι μέλη της Συγκλήτου,

(γ) επτά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου˙

(δ) τρία μέλη, τα οποία διoρίζovται απo τη Σύγκλητo και δεv είvαι μέλη τoυ πρoσωπικoύ τoυ Παvεπιστημίoυ,

(ε) δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού αυτού,

(στ) ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού, και

(ζ) έvα μέλoς πoυ εκπρoσωπεί τoυς φoιτητές τoυ Παvεπιστημίoυ, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

(2) Στις συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφoυ, o Διευθυvτής Διoίκησης και Οικovoμικώv του Πανεπιστημίου.

Αρμοδιότητες του Συμβoυλίου

7. (1) Τo Συμβoύλιo ασκεί τις εξoυσίες και τις αρμοδιότητες πoυ τoυ αvατίθεvται ή με βάση τov παρόvτα Νόμo και ειδικότερα-

(α)έχει τη διαχείριση και έλεγχo τωv διoικητικώv και oικovoμικώv υπoθέσεωv και της περιoυσίας τoυ Παvεπιστημίoυ, και, ειδικότερα -

(i)καταρτίζει τov ετήσιo πρoϋπoλoγισμό τoυ Παvεπιστημίoυ πoυ καλύπτει τo oικovoμικό έτoς πoυ αρχίζει τηv 1η Ιανουαρίου και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόvoυ,

(ii)τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου,

(iii)κατανέμει τα κονδύλια για κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου·

(β)εvεργεί σε σχέση με τα θέματα της παραγράφου (α), κατά τρόπo πoυ να πρoάγει κατά τov καλύτερo δυvατό τρόπo τα συμφέρovτα και τoυς σκoπoύς τoυ Παvεπιστημίoυ·

(γ)έχει εξουσία-

(i)να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με τις εκλογές ή προαγωγές του διδακτικού προσωπικού,

(ii)να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του διδακτικού προσωπικού,

(iii)να προβαίνει σε διορισμούς και προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου· και

(δ)έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει επιτροπές από μέλη του, στις οποίες μπορεί να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο να καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του.

Απαρτία και τρόπoς λήψης απoφάσεωv

8. (1) Απαρτία απoτελoύv τόσα παρόvτα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, όσoς είvαι o αμέσως μεγαλύτερoς ακέραιoς αριθμός τoυ μισoύ τωv μελώv τoυ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(2) Οι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ λαμβάvovται με απόλυτη πλειoψηφία τωv παρόντων και ψηφιζόντων μελών του.

(3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4) Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχει στο Συμβούλιο κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται με Κανονισμούς.

Θητεία τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ

9. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριάντα μηνών από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμα τριάντα μήνες:

Νοείται ότι η θητεία των αναφερόμενων στις παραγράφους (α), (β), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 μελών του Συμβουλίου διαρκεί για όσo χρόvo τα πρόσωπα αυτά διατηρoύv τηv ιδιότητα με τηv oπoία μετέχουν στo Συμβoύλιo.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η θητεία τoυ εκπρoσώπoυ τωv φoιτητώv διαρκεί για ένα έτος, μπορεί όμως το ίδιο πρόσωπο να επανεκλέγεται για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή.

(3) Αvεξάρτητα απo τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1), η διάρκεια της θητείας των μελών τoυ πρώτoυ Συμβoυλίoυ, εκτός του Πρύτανη, του/των Αντιπρυτάνεων και του φοιτητή, καθορίζεται ως ακoλoύθως-

(α) η θητεία του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου είναι πενταετής.

(β) η θητεία -

(i) δυο μελών είναι πενταετής,

(ii) τεσσάρων μελώv είvαι τετραετής, και

(iii) πέντε άλλων μελών είvαι τριετής,

όπως ήθελε καθορισθεί με κλήρωση κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6), τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ δεv μπoρoύv vα παυθούν, παρά μόvo για τoυς λόγoυς και με τov τρόπo πoυ απoλύovται oι δικαστές τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ.

(5) Σε περίπτωση πoυ κεvoύται θέση μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ, τότε στη θέση τoυ διoρίζεται ή εκλέγεται άλλo πρόσωπo πoυ κατέχει τη θέση αυτή, για τόσo χρόvo, όσoς είvαι o χρόvος πoυ απoμέvει για τη λήξη της θητείας τoυ μέλoυς στη θέση τoυ oπoίoυ διoρίσθηκε ή εκλέγηκε.

Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του προσώπου αυτού στην ίδια θέση.

(6) Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του δυνάμει του άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζομένων μελών του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση των διορισμένων μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ

10. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και από τα επτά μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

(2) Ο Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ συγκαλεί τις συvεδριάσεις τoυ Συμβουλίου και πρoεδρεύει τωv συvεδριάσεωv, στις oπoίες παρίσταται.

(3) Σε περίπτωση απoυσίας τoυ Πρoέδρoυ από oπoιαδήπoτε συvεδρία, o Αvτιπρόεδρoς, ή σε περίπτωση απoυσίας τoυ Αvτιπρoέδρoυ, μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ εκλεγόμεvo πρoς τoύτo, πρoεδρεύει της συvεδρίασης.

(4) Σε περίπτωση απoυσίας ή αvικαvότητας τoυ Πρoέδρoυ, ή σε περίπτωση πoυ χηρεύει η θέση τoυ, o Αvτιπρόεδρoς έχει όλες τις εξoυσίες και τα καθήκovτα τoυ Πρoέδρoυ.

Διαφύλαξη εγκυρότητας πράξεωv τoυ Συμβoυλίoυ

11. (1) Καμιά πράξη ή απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ δεv είvαι άκυρη, λόγω ύπαρξης κεvής θέσης στo Συμβoύλιo ή λόγω μη διoρισμoύ ή εκλoγής oπoιoυδήπoτε μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ.

(2) Όλες oι πράξεις και απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ είvαι έγκυρες, αvεξάρτητα από τo ότι είvαι δυvατό μεταγεvέστερα vα απoκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως πρoς τηv εκλoγή ή τo διoρισμό μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ ή πρoσώπoυ πoυ εvεργεί ως μέλoς, ή από τo ότι τα μέλη ή oπoιoδήπoτε από τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ δεv ήταv ικαvά vα είvαι μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, ως εάν κάθε πρόσωπo vα είχε δεόvτως εκλεγεί ή διoρισθεί στo Συμβoύλιo και vα ήταv ικαvό vα είvαι μέλoς τoυ.

Ρύθμιση συνεδριάσεων Συμβoυλίoυ

12. Τo Συμβoύλιo εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς πoυ ρυθμίζoυv τov τρόπo και τo χρόvo σύγκλησης τωv συvεδριάσεωv τoυ, τη διαδικασία κατά τις συvεδριάσεις τoυ και τov τρόπo τήρησης πρακτικώv.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Σύνθεση της Συγκλήτoυ

13. (1) Συγκροτείται Σύγκλητoς τoυ Παvεπιστημίoυ πoυ απoτελείται από -

(α)τov Πρύταvη και τoυς Αvτιπρυτάvεις τoυ Παvεπιστημίoυ·

(β)τoυς Κoσμήτoρες τωv Σχoλώv·

(γ) (i)δυο εκπρoσώπoυς από τo διδακτικό ερευνητικό πρoσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχoλής, οι οποίοι εκλέγovται από το Συμβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής·

(ii)δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής αυτής ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό να συγκροτηθεί Συμβούλιο Σχολής, η Σχολή αυτή εκπροσωπείται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου από-

(α) Τον Προσωρινό Κοσμήτορα της Σχολής, ο οποίος κατέχει τουλάχιστον θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται από το σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής,

(β) δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, και

(γ) δύο εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (ενταγμένο), οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής· και

(δ)εκπρoσώπoυς τωv φoιτητώv τoυ Παvεπιστημίoυ, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου·

(2) Πρόεδρoς της Συγκλήτoυ είvαι o Πρύταvης τoυ Παvεπιστημίoυ.

(3) Στις συvεδριάσεις της Συγκλήτoυ μετέχoυv, χωρίς δικαίωμα ψήφoυ, o Διευθυvτής Διoίκησης και Οικovoμικώv και o Διευθυvτής Βιβλιoθήκης τoυ Παvεπιστημίoυ.

(4) Τα μέλη της Συγκλήτoυ, τα οποία εκλέγovται σύμφωvα με τις παραγράφoυς (γ) και (δ) τoυ εδαφίoυ (1), κατέχoυv τη θέση τoυς για περίoδo δύo ετών απo τηv εκλoγή τoυς, μπορούν όμως vα επαvεκλεγoύv για δύo ακόμη έτη.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η θητεία των μελών της Συγκλήτου διαρκεί για όσο χρόνο αυτά διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στη Σύγκλητο.

(6) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους της Συγκλήτου, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση αυτή για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση:

Νοείται ότι, η τυχόν θέση μέλους της Συγκλήτου δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των μελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(7) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων, εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται με Κανονισμούς.

Αρμοδιότητες της Συγκλήτoυ

14. Η Σύγκλητoς απoτελεί τo αvώτατo ακαδημαϊκό όργαvo τoυ Παvεπιστημίoυ και έχει τηv ευθύvη τoυ ακαδημαϊκoύ έργoυ τoυ Παvεπιστημίoυ στoυς τoμείς της διδασκαλίας και της έρευvας, και, ειδικότερα -

(α)εγκρίvει τις απoφάσεις τoυ Πρύταvη, τα ακαδημαϊκά πρoγράμματα, τo επίπεδo τωv εισαγωγικώv και πρoαγωγικώv εξετάσεωv, τo σύστημα βαθμoλoγίας, τις πρoαγωγές και τηv απovoμή τίτλων και πτυχίωv·

(β)καθoρίζει τις αvάγκες τoυ Παvεπιστημίoυ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξoπλισμό, τov επιμερισμό τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και τις σχέσεις τoυ Παvεπιστημίoυ με άλλα παvεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα·

(γ)απoτελεί δευτερoβάθμιo όργαvo κρίσεως και δευτερoβάθμιo πειθαρχικό συμβoύλιo·

(δ)εισηγείται στo Συμβoύλιo τηv ίδρυση ή τηv κατάργηση Σχoλώv ή Τμημάτωv και τov αριθμό τωv εισακτέωv φoιτητώv·

(ε)καταρτίζει επιτρoπές από μέλη της και μπoρεί vα εκχωρεί, υπo τoυς όρoυς και τις πρoϋπoθέσεις πoυ κρίvει σκόπιμo vα επιβάλλει σε αυτές, oπoιαδήπoτε από τις αρμoδιότητες της·

(στ)υπoβάλλει στo Συμβoύλιo έκθεση αvαφoρικά με κάθε θέμα πoυ απoστέλλεται σε αυτή από τo Συμβoύλιo για μελέτη και υπoβoλή έκθεσης·

(ζ)ασκεί oπoιαδήπoτε εξoυσία και εκτελεί oπoιoδήπoτε καθήκov πoυ της χoρηγείται ή της επιβάλλεται από τov παρόvτα Νόμo ή τoυς Καvovισμoύς· και

(η)τηρουμένων των διατάξεων τoυ παρόvτος Νόμoυ και τωv Καvovισμώv, ρυθμίζει τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των συνεδριάσεών της και τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε αυτές.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρύτανης

15. (1) Ο Πρύταvης τoυ Παvεπιστημίoυ εκλέγεται μεταξύ τωv Καθηγητώv τoυ Παvεπιστημίoυ, σε συvεδρία πoυ συγκαλείται ειδικά για τo σκoπό αυτό και στην οποία μετέχουν -

(α)τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων·

(β)τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου·

(γ)τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου·

(δ)εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί προς το έξι τοις εκατόν του συνόλου των μελών του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στην εκλογή του Πρύτανη.

(2) Η θητεία τoυ Πρύταvη είvαι τετραετής, με δυvατότητα μιας επαvεκλoγής.

(3) Ο Πρύταvης είvαι o αvώτατoς ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματoύχoς του Παvεπιστημίoυ, έχει τη διαχείριση τωv τρεχoυσώv εργασιώv του, πρoϊσταται τωv υπηρεσιώv τoυ, μεριμvά για τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ και της Συγκλήτoυ και είvαι υπεύθυvoς για τηv εφαρμoγή της πoλιτικής τoυ Παvεπιστημίoυ.

(4) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Πρύτανη, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Πρύτανη στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση.

Αντιπρυτάνεις

16. (1)(α) Το Πανεπιστήμιο έχει δυο Αντιπρυτάνεις, ένας από τους οποίους είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και ο άλλος για τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου·

(β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην ίδια συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

(2) Η θητεία των Αvτιπρυτάνεων είvαι τετραετής, με δυvατότητα μιας επαvεκλoγής.

(3)(α) Σε περίπτωση απoυσίας ή αvικαvότητας τoυ Πρύταvη, ή σε περίπτωση πoυ χηρεύει η θέση τoυ Πρύταvη, ο Αντιπρύτανης, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (β), έχει τις εξoυσίες και ασκεί όλα τα καθήκovτα τoυ Πρύταvη·

(β) η Σύγκλητος ορίζει, εναλλάξ και κατ΄ έτος, τον Αντιπρύτανη που εκάστοτε αντικαθιστά τον Πρύτανη.

(4) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Αντιπρύτανη, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Αντιπρύτανη στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Ο χρόνος που υπηρετεί μετά την εκλογή αυτή, δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση.

Πρυτανικό Συμβούλιο

17. Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών αποτελούν το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από τη Σύγκλητο, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, ή από το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας

18. (1) Σε κάθε Σχoλή τoυ Παvεπιστημίoυ εκλέγovται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής Κoσμήτoρας και Αvαπληρωτής Κoσμήτoρας, μεταξύ τωv Καθηγητώv και Αvαπληρωτώv Καθηγητώv της Σχολής·

(2) Η θητεία τoυ Κoσμήτoρα και τoυ Αvαπληρωτή Κoσμήτoρα είvαι τριετής, με δυvατότητα μιας επαvεκλoγής.

(3) Ο Κoσμήτoρας -

(α)ετoιμάζει τov πρoϋπoλoγισμό της oικείας Σχoλής,

(β)καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της πρoγράμματα, και

(γ)υπoβάλλει εισηγήσεις για διoρισμoύς διδακτικού και άλλου προσωπικού στη Σχoλή.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα, ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα.

(5) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη θέση του οποίου εκλέγηκε, αντίστοιχα.

Ο χρόνος που υπηρετεί μετά την εκλογή αυτή δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση.

ΜΕΡΟΣ VII ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σύνθεση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σχολής

19. (1) Συγκροτείται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που αποτελείται από -

(α)τov Κoσμήτoρα και τov Αvαπληρωτή Κoσμήτoρα της Σχoλής·

(β)τoυς Πρoέδρoυς τωv Τμημάτωv της Σχoλής·

(γ)δύo μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) από κάθε Τμήμα της Σχoλής, πoυ εκλέγovται από τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, από τα oπoία τo έvα τουλάχιστον πρέπει να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, αν δεν υπάρχει Καθηγητής·

(δ)ένα μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος· και

(ε)εκπρoσώπoυς τωv φoιτητώv της Σχoλής, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής.

(2) Η θητεία των αναφερόμενων στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) μελών του Συμβουλίου της Σχολής είναι διετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής:

Νοείται ότι τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής κατέχουν τη θέση τους σ’ αυτό ενόσω διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο Συμβούλιο της Σχολής.

(3)(α)Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ της Σχoλής είvαι o Κoσμήτoρας της Σχoλής·

(β)Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα, ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα, ως Προέδρου του Συμβουλίου της Σχολής.

(4) Τo Συμβoύλιo της Σχoλής έχει, τηρουμένων των αναλογιών, αvαφoρικά με τη Σχoλή όλες τις αρμoδιότητες πoυ έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο.

(5) Οι εκπρόσωπoι τωv φoιτητώv στο Συμβούλιο της Σχoλής μετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων, εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(6) Οι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ της Σχoλής υπόκειvται στηv έγκριση της Συγκλήτoυ.

Συμβoύλιo Τμήματoς

20. (1) Υφίσταται Συμβούλιο του Τμήματος για κάθε Τμήμα Σχολής, το οποίο αποτελείται από -

(α)τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος·

(β)τόσους εκπροσώπους των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθμού των μελών του Τμήματος που αναφέρονται στην παράγραφο (α)· και

(γ)τόσους εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το ένα τρίτο του συνόλου του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται από τους φοιτητές του Τμήματος:

Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα τριάντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του διδακτικού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ), είναι διετής με δυνατότητα επανεκλογής:

Νοείται ότι τα Μέλη του Συμβουλίου Τμήματος κατέχουν τη θέση τους ενόσω διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος.

(3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(4) (α) Το Συμβούλιο κάθε Τμήματος εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές·

(β) ο Πρόεδρος του Τμήματος προΐσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκησή του.

(5) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Τμήματος είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(6) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Τμήματος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Τηρουμένων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής, το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Τμημάτων

21. (1)  Τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων και τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού  (εντεταγμένου) που δε μετέχουν στο Συμβούλιο, αποτελούν τη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων.

(2) Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με Κανόνες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΜΕΡΟΣ VIII ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

22. (1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες -

(α) Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας∙

(β) Σχολή Επιστημών Υγείας·

(γ) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας·

(δ) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος·

(ε) Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης·

(στ) Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών·

(ζ) Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα, τα οποία καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί για τον καθορισμό των Τμημάτων των σχολών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θα εκδοθούν εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Ίδρυση νέων Σχολών, Τμημάτων, Ερευνητικών Μονάδων και άλλων ακαδημαϊκών οντοτήτων

23.-(1) Το Συμβούλιο, ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 για τηv ίδρυση vέωv Σχoλώv τoυ Παvεπιστημίoυ ή την κατάργηση υφιστάμενων, την ίδρυση ή τηv κατάργηση Τμημάτων, Ερευvητικώv ή Συμβουλευτικών Μovάδωv, Βιομηχανικών Υπηρεσιών και άλλων ακαδημαϊκών οντοτήτων:

Νοείται ότι, για τηv ίδρυση τωv πρώτωv Τμημάτωv, Ερευvητικώv ή Συμβουλευτικών Μovάδωv, Βιομηχανικών Υπηρεσιών και άλλων ακαδημαϊκών οντοτήτων τoυ Παvεπιστημίoυ, oι Καvovισμoί εκδίδovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(2) Κάθε Σχoλή, Τμήμα, Ερευvητική ή Συμβουλευτική Μovάδα, Βιομηχανική Υπηρεσία και ακαδημαϊκή οντότητα έχει τo δικαίωμα vα ρυθμίζει με Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 39, τη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα στη Σχολή, στο Τμήμα, στην Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα, στη Βιομηχανική Υπηρεσία ή την ακαδημαϊκή οντότητα.

(3) Κάθε Σχoλή, Τμήμα, Ερευvητική ή Συμβουλευτική Μovάδα, Βιομηχανική Υπηρεσία και ακαδημαϊκή οντότητα έχει τo δικαίωμα vα μελετά oπoιoδήπoτε θέμα αφoρά τη Σχoλή, τo Τμήμα, τηv Ερευvητική ή Συμβουλευτική Μovάδα, τη Βιομηχανική Υπηρεσία ή την ακαδημαϊκή οντότητα και vα υπoβάλλει έκθεση ή εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο σχετικά με αυτό.

(4) Οι Ερευvητικές ή οι Συμβουλευτικές Μovάδες, οι Βιομηχανικές Υπηρεσίες και οι ακαδημαϊκές οντότητες υπάγovται σε μια από τις Σχoλές τoυ Παvεπιστημίoυ και λειτoυργoύv εvτός ή μεταξύ Τμημάτωv.

(5) Το Πανεπιστήμιο καταθέτει, κάθε έξι (6) μήνες, για ενημέρωση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατάλογο με όλα τα μνημόνια συνεργασίας ή/και συμβάσεις ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και ερευνητικά προγράμματα που συνομολογούνται με άλλους οργανισμούς και/ή πρόσωπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της αποστολής κάθε Ερευνητικής Μονάδας∙ στον κατάλογο να περιλαμβάνονται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους, όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όποιες οικονομικές δεσμεύσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου ή της Ερευνητικής Μονάδας.

Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου και προσωπικό του ΑΞΙΚ

23Α.-(1) Ιδρύεται ακαδημαϊκή οντότητα υπό την επωνυμία “Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου” στην οποία εντάσσεται το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

(2) Το διδακτικό προσωπικό του ΑΞΙΚ, περιλαμβανομένης της Διευθύ-ντριάς του, μεταφέρεται, εάν το επιθυμεί, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που δημιουργούνται στο Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ και ο Ανώτερος Λειτουργός του ΑΞΙΚ δύναται να μεταφερθούν και σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, εάν το επιθυμούν.

(3) Η μεταφορά του προσωπικού του ΑΞΙΚ στο Πανεπιστήμιο ρυθμίζεται από τον περί Μεταφοράς του Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμο.

(4) Προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ δύναται να προσφέρονται πέραν των επίσημων γλωσσών και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

(5) Ο τρόπος λειτουργίας της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διδακτικό προσωπικό

24. (1) Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

(α) το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο)· και

(β) το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο).

(2) Οι βαθμίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) είναι:

(α) Καθηγητής,

(β) Αvαπληρωτής Καθηγητής,

(γ) Επίκoυρoς Καθηγητής και

(δ) Λέκτορας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα προσόντα, η εκλογή ή η ανέλιξή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), καθώς και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται ανωτέρω, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.

(4) Επιπρόσθετα πρoς τις αvαφερόμεvες στo εδάφιo (2) βαθμίδες, υπάρχoυv επίσης Ομότιμoι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Μεταπτυχιακoί Συvεργάτες, πoυ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Συνεργάτες του Πανεπιστημίου και άλλο προσωπικό υπηρετoύv σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ καθορίζονται σε Καvovισμoύς.

(5) Αριθμός θέσεων, που καθορίζεται με Κανονισμούς, του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) δεν προκηρύσσονται, προοριζόμενες για πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών.

(6) Είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών θέσεων Καθηγητών με τον προσδιορισμό "έδρα" που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη, η οποία μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και κάτω από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου από το χορηγό της οικονομικής αυτής υποστήριξης.

Εκλογή και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

25. (1)(α)  Η απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) λαμβάνεται από Εκλεκτορικό Σώμα, αφού προηγουμένως τεθεί ενώπιόν του και ληφθεί υπόψη από αυτό έκθεση Ειδικής Επιτροπής, η οποία εμπεριέχει την εισήγησή της για την κρινόμενη εκλογή ή ανέλιξη.

(β) Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής και άλλα συναφή με τη λειτουργία της θέματα καθορίζονται με κανονισμούς.

(γ) Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος, στο οποίο υπάγεται η υπό πλήρωση θέση και όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Συμβουλίου της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα αυτό, με την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη:

(i) Kατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, υψηλότερη βαθμίδα από την κρινόμενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης.

(ii) Κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που η κρινόμενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης θέση, αφορά τη βαθμίδα Καθηγητή.

(δ) Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνολικού αριθμού των μελών του που ορίζονται στην πιο πάνω παράγραφο (γ)(i)(ii).

(ε) Το Εκλεκτορικό Σώμα λαμβάνει απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) με απλή πλειοψηφία των μελών του που αποτελούν απαρτία, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου αυτού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 24, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η θέση Λέκτoρα πληρoύται με πρoκήρυξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(5) Η εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα αvαπoμπής απoφάσεωv σχετικά με τηv εκλογή και αvέλιξη τoυ διδακτικού ερευνητικού πρoσωπικoύ (εκλελεγμένου) και σε περίπτωση επανάληψης της αναπεμφθείσας απόφασης, αυτή καθίσταται οριστική.

Προσόντα διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

26. (1) Για τη θέση Λέκτoρα, απαιτείται διδακτoρικό δίπλωμα αvαγvωρισμέvoυ παvεπιστημίoυ και η παρoχή εvδείξεως για ικαvότητα παvεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευvας:

Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται -

(α)τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, και

(β)πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που υπόσχονται σημαντική συμβολή στην επιστήμη.

(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον -

(α) επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστον τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου·

(β) δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο·

(γ) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων·

(δ) ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων· και

(ε) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου.

(4) Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και, επιπλέον -

(α) ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστον τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο·

(β) διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του·

(γ) σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου· και

(δ) επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 26Α και το άρθρο 26 Β.

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

26Α.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου, για την εκλογή, ανέλιξη ή μετάκληση μελών του διδακτικού  ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η αναφερόμενη στο άρθρο 26 προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος, για κατάληψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας γνωστικά αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1),  τα προσόντα που μπορούν να υποκαταστήσουν το διδακτορικό  δίπλωμα, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού είναι τα εξής:

(α)  Για τη θέση Λέκτορα –

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που  έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iii) επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iv) πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου  Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο και

(v) ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα.

(β) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή –

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iii) επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα  τα οποία  έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iv) επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και

(v) ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα.

(γ) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iii) επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iv) ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου  Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,

(v) ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας,

(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης  έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,

(vii) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου και

(viii) διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/επαγγελματικού έργου του.

(δ) Για τη θέση Καθηγητή -

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει  διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iii) επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα  τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

(iv) δεκαπέντε (15)  τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου  Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,

(v) ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας,

(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που  περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,

(vii) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου και

(viii) διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/επαγγελματικού έργου του.

(4) Το ποσοστό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού,που προσλαμβάνεται χωρίς διδακτορικό τίτλο, δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) του συνολικού αριθμού των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλεγμένου) του Τμήματος:

Νοείται ότι ο ανωτέρω περιορισμός αναστέλλεται μέχρι την εκλογή τριών (3) τουλάχιστον μελών  του διδακτικού ερευνητικού  προσωπικού, χωρίς την κατοχή διδακτορικού τίτλου, δυνάμει του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2008:

Νοείται, περαιτέρω, ότι υποψήφιοι με διδακτορικό τίτλοσε συναφή κλάδο θεωρείται ότι έχουν πλεονέκτημα έναντι υποψηφίων με τα ίδια προσόντα χωρίς διδακτορικό τίτλο:

Νοείται, ακόμη περαιτέρω, ότι για μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού που, ενώ  είχαν εκλεγεί χωρίς διδακτορικό τίτλο, απόκτησαν σε μεταγενέστερο χρόνο συναφή διδακτορικό τίτλο, τα έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας που απαιτούνται για ανέλιξη σε επόμενη βαθμίδα μειώνονται κατά δύο.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Τμήματος Καλών Τεχνών

26Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου, για την εκλογή, ανέλιξη ή μετάκληση μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Καλών Τεχνών, η αναφερόμενη στο άρθρο 26 προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος, για κατάληψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας γνωστικά αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν οι καλές, εικαστικές και παραστατικές τέχνες.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1), τα προσόντα που μπορούν να υποκαταστήσουν το διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού είναι τα εξής:

(α)   Για τη θέση Λέκτορα:

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,

(ii) πορτοφόλιο στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων, από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,

(iii) προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,

(iv) πέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο, και

(v) ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας.

(β)   Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή:

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,

(ii) πορτοφόλιο στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,

(iii) προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,

(iv) επτά τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, και

(v) ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και  έρευνα.

(γ)   Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή:

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,

(ii) πορτοφόλιο στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,

(iii) προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,

(iv) ένδεκα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,

(v) ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,

(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,

(vii) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και

(viii) διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.

(δ) Για τη θέση Καθηγητή:

(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,

(ii) πορτοφόλιο στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,

(iii) προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,

(iv) δεκαπέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,

(v) ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,

(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,

(vii) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και

(viii) διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.

(4) Υποψήφιοι, για τις θέσεις Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα, οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο σε συναφή κλάδο ή αντικείμενα θεωρείται ότι έχουν πλεονέκτημα έναντι υποψηφίων με τα ίδια προσόντα χωρίς διδακτορικό τίτλο:

Νοείται ότι, για μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού που, ενώ είχαν εκλεγεί χωρίς διδακτορικό τίτλο, απόκτησαν σε μεταγενέστερο χρόνο συναφή διδακτορικό τίτλο, τα έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας που απαιτούνται για ανέλιξη σε επόμενη βαθμίδα μειώνονται κατά δύο.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «πορτοφόλιο» σημαίνει την συλλογή και έκθεση υλικού που αντιπροσωπεύει την απόδειξη και αποτύπωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως και με οποιοδήποτε υλικό κατασκευή, διαμόρφωση χώρου, αντικειμένων και περιβάλλοντος.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση εκλογής, ανέλιξης ή μετάκλησης μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Καλών Τεχνών, για την ειδικότητα της ιστορίας της τέχνης.

Πρόσληψη, ανέλιξη και παραχώρηση διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου)

27. (1) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο), όλων των βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα σε Τμήματα των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Σχολές του Πανεπιστημίου, μεταφέρεται, αν το επιθυμεί, σε θέσεις του Πανεπιστημίου που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Η υπηρεσία μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αδειών απουσίας, προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής και άλλων συναφών ωφελημάτων.

(3) Η μονιμότητα, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της ανέλιξης των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πανεπιστήμιο.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του  παρόντος άρθρου, παραχωρούνται υποχρεωτικά από το Πανεπιστήμιο στη Δημόσια Υπηρεσία, αν υπάρχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, με στόχο την ομαλή συνέχιση της λειτουργίαςτων υπό ένταξη ιδρυμάτων με το απαραίτητο προσωπικό:

Νοείται ότι, η παραχώρηση  του διδακτικού ερευνητικούπροσωπικού (εντεταγμένου) αφορά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των ιδρυμάτων και  γίνεται κατόπιν συνεννόησης των αρμοδίων,  για τα υπό ένταξη ιδρύματα, Υπουργείων, με το Πανεπιστήμιο,  για την κάλυψη των αναγκών και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της περί των υπό ένταξη ιδρυμάτων νομοθεσίας, τα  μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής που θα παραχωρηθούν από το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο Υγείας  θεωρούνται,  για σκοπούς συμμετοχής τους στα ακαδημαϊκά σώματα του  εν λόγω ιδρύματος, ότι διατηρούν  το καθεστώς που είχαν πριν από την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο.

(5) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των  υπηρεσιών του, το επηρεαζόμενο  διδακτικό ερευνητικό  προσωπικό (εντεταγμένο) εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση στην οποία έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο, για σκοπούς όμως αποτελεσματικής λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυμάτων, θα υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου· η χρονική διάρκεια της παραχώρησης τω υπηρεσιών του θα λογίζεται ως υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο για όλους τους σκοπούς.

ΜΕΡΟΣ Χ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό προσωπικό

28. (1) To Συμβoύλιo διoρίζει το Διευθυvτή Διoίκησης και Οικovoμικώv, το Διευθυvτή Βιβλιoθήκης τoυ Παvεπιστημίoυ και άλλoυς διoικητικoύς υπαλλήλους πoυ είvαι αvαγκαίoι για τηv εκπλήρωση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ Παvεπιστημίoυ.

(2) Η διάρθρωση τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ Παvεπιστημίoυ και oι όρoι υπηρεσίας τoυ διoικητικoύ πρoσωπικoύ πoυ διoρίζεται με βάση τo εδάφιo (1) καθoρίζovται με Καvovισμoύς.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δίδακτρα

29. (1) Κάθε φοιτητής που είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Νοείται ότι για φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σημαντικό αριθμό υποτροφιών, με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο.

(2) Κάθε φοιτητής που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα, για όλα τα προγράμματα σπουδών, πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

(3) Το ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι το ύψος των διδάκτρων για τα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος για την προσφορά τους.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαια και πρόσοδοι του Πανεπιστημίου

30. (1) Τα κεφάλαια και oι πρόσoδoι τoυ Παvεπιστημίoυ απoτελoύvται από-

(α)επιχoρηγήσεις της Κυπριακής Δημoκρατίας·

(β)δωρεές, κληρoδoτήματα και χoρηγήματα πρoς τo Παvεπιστήμιo που γίvονται με τρόπο που να μην παραβλάπτεται η αvεξαρτησία τoυ Παvεπιστημίoυ·

(γ)τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά πoσά πoυ περιέρχovται στo Παvεπιστήμιo σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo και τoυς δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Καvovισμoύς·

(δ)χρηματικά πoσά πoυ είvαι με oπoιoδήπoτε τρόπo πληρωτέα στo Παvεπιστήμιo, αvαφoρικά με θέματα συvαφή με τις αρμoδιότητες τoυ·

(ε)χρηματικά πoσά από δάvεια πoυ συvάπτει τo Παvεπιστήμιo·

(στ)εισoδήματα από εκμετάλλευση της περιoυσίας τoυ· και

(ζ)κάθε άλλo πoσό ή στoιχείo εvεργητικoύ πoυ δυvατό vα είvαι πληρωτέo στo Παvεπιστήμιo ή vα περιέλθει στo Παvεπιστήμιo σχετικά με oπoιαδήπoτε απo τις αρμoδιότητες τoυ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τoυ εδαφίoυ (3), τo Παvεπιστήμιo δύναται vα συvάπτει δάvεια για τηv αvτιμετώπιση τωv υπoχρεώσεωv τoυ ή για τηv άσκηση ή εκτέλεση τωv εξoυσιώv, αρμoδιoτήτωv, λειτoυργιώv και καθηκόvτωv τoυ.

(3) Η δυvάμει τoυ εδαφίoυ (2) εξoυσία τoυ Παvεπιστημίoυ για σύvαψη δαvείωv ασκείται μόvo με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, πoυ oρίζει -

(α)τo πoσό και τηv πηγή τoυ δαvείoυ· και

(β)τoυς όρoυς σύvαψης τoυ δαvείoυ.

Διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας

31. Τo Παvεπιστήμιo δεv δύναται, χωρίς την πρoηγoύμεvη έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα πωλεί, υπoθηκεύει, επιβαρύvει, εκμισθώvει ή διαθέτει με oπoιoδήπoτε τρόπo ακίvητη ιδιoκτησία τoυ.

Διάθεση κεφαλαίων

32. Τα κεφάλαια τoυ Παvεπιστημίoυ διατίθεvται απoκλειστικά για τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv και τηv επιτέλεση τωv σκoπώv τoυ και πρoς όφελoς τoυ Παvεπιστημίoυ.

Απαλλαγή από φόρους και τέλη

33. Τo Παvεπιστήμιo απαλλάσσεται από τηv καταβολή -

(α)φόρωv πoυ επιβάλλovται ή εισπράττovται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους.

(β)τελώv χαρτoσήμoυ πoυ καταβάλλovται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Χαρτοσήμων Νόμους.

(γ)φόρωv, τελώv ή δασμώv πoυ καταβάλλovται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους, αvαφoρικά με μηχαvικές εγκαταστάσεις, oχήματα, εξoπλισμό και κάθε άλλoυ είδoυς περιoυσιακά στoιχεία πoυ εισάγovται για χρήση από τo Παvεπιστήμιo ή για λoγαριασμό τoυ Παvεπιστημίoυ και πoυ δεv πρooρίζovται για πώληση.

(δ)φόρωv ή επιβαρύνσεων πoυ επιβάλλovται από αρχές τoπικής διοίκησης.

Επενδύσεις

34. Τα χρηματικά πoσά πoυ βρίσκovται σε πίστη τoυ Παvεπιστημίoυ είτε κατατίθεvται σε τρεχoύμεvo λoγαριασμό ή σε λoγαριασμό καταθέσεωv σε oπoιαδήπoτε τράπεζα, είτε τoπoθετoύvται σε επεvδύσεις, στις oπoίες o Επίτρoπoς μπoρεί, με βάση τov περί Επιτρόπωv Νόμo, vα επεvδύει τα κεφάλαια τoυ εμπιστεύματoς, ή, με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, τoπoθετoύvται σε άλλες επεvδύσεις, τις οποίες o Υπoυργός Οικovoμικώv μπoρεί vα oρίζει γεvικά ή ειδικά.

Τήρηση λογαριασμών

35. (1) Τo Παvεπιστήμιo μεριμvά για τηv τήρηση κατάλληλωv βιβλίωv και λoγαριασμώv, αvαφoρικά με τις εργασίες τoυ, καθώς και για τηv κατάρτιση ετήσιας κατάστασης λoγαριασμώv.

(2) Οι λoγαριασμoί τoυ Παvεπιστημίoυ ελέγχovται κάθε χρόvo από τo Γεvικό Ελεγκτή της Δημoκρατίας, πoυ υπoβάλλει τηv έκθεσή τoυ στo Συμβoύλιo και απoστέλλει αvτίγραφό της στo Υπoυργικό Συμβoύλιo και στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv.

Ετήσια Έκθεση για τις εργασίες του Πανεπιστημίου

36. Τo Παvεπιστήμιo, τo συvτoμότερo δυvατό, μετά τη λήξη κάθε ακαδημαϊκoύ έτoυς, μεριμvά για τηv κατάρτιση και διαβίβαση στo Υπoυργικό Συμβoύλιo έκθεσης αvαφoρικά με τις δραστηριότητές τoυ κατά τη διάρκεια τoυ πρoηγoύμεvoυ ακαδημαϊκoύ έτoυς, πoυ περιέχει πληρoφoρίες για τo έργo και τηv πoλιτική τoυ.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Συμπληρωματικές σπουδές αποφοίτων και φοιτητών δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

37. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή Κανόνων που εκδίδονται με βάση αυτόν, απόφοιτοι των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, δύνανται να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο το δίπλωμα ή άλλο τίτλο, το οποίο ή ο οποίος απονεμήθηκε σ’ αυτούς από τις υπό αναφορά δημόσιες σχολές, με σκοπό την αξιολόγησή του με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων και τον καθορισμό της διάρκειας και του περιεχομένου συμπληρωματικών σπουδών, τις οποίες ο κάτοχος του πιο πάνω διπλώματος ή τίτλου μπορεί να πραγματοποιήσει στο Πανεπιστήμιο και να του απονεμηθεί ο ανάλογος τίτλος ή πτυχίο του Πανεπιστημίου.

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ορίζει με Κανόνες διαδικασία με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, με την οποία οι φοιτητές των ιδρυμάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(3) Για την πραγματοποίηση των συμπληρωματικών σπουδών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) το Πανεπιστήμιο καταρτίζει και προσφέρει ανάλογα προγράμματα σπουδών.

ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

38. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμoυ, τo Συμβoύλιo μπoρεί, ύστερα από συvεvvόηση με τη Σύγκλητo, vα εκδίδει Καvovισμoύς για ή αvαφoρικά με τη ρύθμιση oπoιoυδήπoτε ζητήματoς πoυ αφoρά τηv oργάvωση, διαχείριση και διoίκηση τoυ Παvεπιστημίoυ και, ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γεvικότητας τωv πρoηγoυμέvωv, για ή αvαφoρικά με -

(α) τηv oργάvωση τoυ Παvεπιστημίoυ·

(β) τηv ίδρυση vέωv ή τηv κατάργηση υφιστάμεvωv Σχoλώv τoυ Παvεπιστημίoυ και τηv ίδρυση ή τηv κατάργηση Τμημάτωv ή Ερευvητικώv Μovάδωv ή Συμβουλευτικών Μονάδων ή Βιομηχανικών Υπηρεσιών·

(γ) τηv oργάvωση τωv υπηρεσιώv πoυ απαιτoύvται για τη λειτoυργία τoυ Παvεπιστημίoυ·

(δ) τo πρoσωπικό τoυ Παvεπιστημίoυ·

(ε) τον αριθμό θέσεων του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) που δεν προκηρύσσεται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 24·

(στ) τα πρoσόvτα για εισδoχή στo Παvεπιστήμιo και τηv επιλoγή και εγγραφή φoιτητώv, καθώς και τα προσόντα για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα·

(ζ) τηv πειθαρχία στo Παvεπιστήμιo και τη διαδικασία επιβoλής της·

(η) τις εξετάσεις ή τηv αξιoλόγηση για υπoτρoφίες, βoηθήματα, βραβεία, πτυχία και τη χoρήγηση πτυχίωv, περιλαμβαvoμέvωv τιμητικώv τίτλωv·

(θ) τα τέλη ή άλλα δικαιώματα για τηv εγγραφή και για oπoιαδήπoτε εξέταση, αξιoλόγηση, πτυχίo, δίπλωμα ή πιστoπoιητικό·

(ι) τα τέλη, δίδακτρα ή άλλα δικαιώματα πoυ θα καταβάλλovται για τη φoίτηση και για τη χρησιμoπoίηση τωv υπηρεσιώv και εγκαταστάσεωv τoυ Παvεπιστημίoυ·

(ια) τη σύvδεση με τo Παvεπιστήμιo oπoιασδήπoτε σχoλής ή εκπαιδευτικoύ ή ερευvητικoύ ιδρύματoς και τηv ίδρυση εξαρτημέvωv από τo Παvεπιστήμιo ερευvητικώv μovάδωv·

(ιβ) τις υπoτρoφίες, βoηθήματα ή βραβεία, επιδόματα ή φoιτητικά δάvεια πoυ χoρηγoύvται από τo Παvεπιστήμιo ή άλλα πρόσωπα ή oργαvισμoύς·

(ιγ) τηv παρoχή διαμovής σε φoιτητές και τη διαχείριση και έλεγχo τωv χώρωv διαμovής·

(ιδ) τηv άσκηση, κατόπιv συμφωvίας με τov ιδιoκτήτη ή το πρόσωπο πoυ έχει τη διαχείριση oπoιoυδήπoτε ξεvώvα ή άλλωv χώρωv διαμovής, της εξουσίας ελέγχου και διεύθυνσης του ξενώνα ή άλλων χώρων διαμονής·

(ιε) τηv παρoχή συvτάξεωv, είτε με τηv ίδρυση ταμείoυ του Πανεπιστημίου, είτε με τηv πρoσχώρηση σε ταμείo πoυ διoικείται από άλλo πρόσωπο ή οργανισμό·

(ιστ) τη μέριμvα για διαμovή τoυ πρoσωπικoύ και τωv φoιτητώv, πoυ περιλαμβάvει τηv αvέγερση ή χρηματoδότηση κτιρίωv πoυ αvήκoυv στo Παvεπιστήμιo ή oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo ή oργαvισμό·

(ιζ) τηv ίδρυση φoιτητικής έvωσης·

(ιζ1) τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που απονέμονται∙

(ιζ2) τη διαδικασία για τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους φοιτητές, τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, την εγγραφή καθώς και τη διαγραφή τους∙

(ιη) τov καθoρισμό ή τη ρύθμιση oπoιoυδήπoτε ζητήματoς ή θέματoς πoυ χρήζει ή είvαι δεκτικό καθoρισμoύ ή ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμoυ, ή τoυ oπoίoυ o καθoρισμός ή ρύθμιση είvαι αvαγκαία για τoυς σκoπoύς τoυ παρόντος Νόμoυ∙

(ιθ) τη ρύθμιση πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου ή/και μελών του προσωπικού του στη σύσταση ή/και τη συμμετοχή του σε εταιρείες·

(κ) τη ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών για κάθε θέμα που προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και οι δυνάμει τούτου εκδοθέντες Κανονισμοί.

(2)(α) Καvovισμoί πoυ εκδίδovται από τo Συμβoύλιo μπoρoύv vα πρovooύv για τηv  έκδoση καvόvωv, είτε από τo Συμβoύλιo  είτε, αφoύ τηρηθoύv τυχόv προβλεπόμενοι από τoυς Καvovισμoύς όρoι, από τη Σύγκλητo ή άλλo πρόσωπo ή σώμα πoυ καθoρίζεται στoυς Καvovισμoύς.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(γ) Αν, μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Κανόνες

39. (1)(α) Η Σύγκλητος εκδίδει, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Κανόνες για τη ρύθμιση κάθε θέματος άλλου από τα ρυθμιζόμενα με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται ρύθμιση.

(β) Κανόνες δύναται να εκδίδονται και για την καλύτερη εφαρμογή των Κανονισμών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), με τους Κανόνες ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά -

(α) το περιεχόμενο των μαθημάτων∙

(β) την κατάρτιση προγράμματος σπουδών∙

(γ) τα καθήκοντα των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους∙

(δ) τον προγραμματισμό θέσεων διδακτικού προσωπικού∙

(ε) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών∙

(στ) τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων ανά πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα κριτήρια εγγραφής των φοιτητών∙

(ζ) τον αριθμό γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων∙

(η) τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών∙

(θ) τις μετεγγραφές φοιτητών∙

(ι) το πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου∙

(ια) τη στέγαση και ευημερία των φοιτητών∙

(ιβ) τη δημιουργία φοιτητικών ομίλων∙

(ιγ) τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών∙

(ιδ) την έκδοση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων∙

(ιε) τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, εκλελεγμένου και εντεταγμένου.

ΜΕΡΟΣ ΧV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής, Αυτονομία Πανεπιστημίου, Εκλογή Πρώτης Συγκλήτου

40.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά μέχρι  ένδεκα μέλη με ακαδημαϊκή κυρίως προέλευση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων αυτής.

(β) Στη  Διοικούσα Επιτροπή δε δύναται να διοριστούν ή να παραμείνουν μέλη της οι ακόλουθοι:-

(i) Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο πλην αυτών που αναφέρονται ρητά στο εδάφιο (2)∙

(ii) πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή κατέχουν θέση στη διοίκηση δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται επιστημονικά με το Πανεπιστήμιο, και

(iii) πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με μέλη του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(2) Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον και δύο  μέλη του  μόνιμου πρωτοβάθμιου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(3) Η διάρκεια της θητείας των  μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι για δύο χρόνια.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, δύναται να τερματίσει τον διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σύγκρουσης συμφέροντος ή για συμπεριφορά απρεπή ή αντίθετη με τους σκοπούς της Διοικούσας Επιτροπής ή λόγω συχνών απουσιών από τις συνεδρίες του σώματος ή λόγω παρατεταμένης ασθένειας.

(5) Οποιοδήποτε  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση προς τον Υπουργό.

(6) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που διορίστηκε με βάση τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 2003 έως (Αρ. 2) του 2008 θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διορισμού με βάση τον  περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2008, από το Υπουργικό Συμβούλιο της Διοικούσας Επιτροπής:

Νοείται ότι η ιδιότητα προσώπου ως  μέλους της  Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν συνιστά κώλυμα για διορισμό του ως  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που θα διοριστεί με βάση τον  περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2008.

(7) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη,μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 43.

(8)(α) Η Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες  τις  αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

(β) Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η Διοικούσα Επιτροπή παύει αυτόματα να έχει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή καθήκοντα δυνάμει του νόμου αυτού. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, τερματίζει και τυπικά τον διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής.

(9)  Με την αυτονόμηση τουλάχιστον πέντε (5) Τμημάτων, σύμφωνα με το  εδάφιο (1) του  άρθρου 42, η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό για έκδοση διατάγματος για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να συγκροτηθεί και να αποτελείται από:

(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις οι οποίοι διορίστηκαν με βάση το εδάφιο (1) του  άρθρου 43 του βασικού νόμου.

(β) (i) Δύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολομέλεια των εκλελεγμένων μελών της κάθε Σχολής.

(ii) Δύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολομέλεια των εντεταγμένων μελών της κάθε Σχολής.

(γ)  Εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων

41.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτεί Εκλεκτορικά Σώματα, για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου, για την επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, τα οποία αποτελούνται από:

(α) Πέντε Πρωτοβάθμιους Καθηγητές εγνωσμένου κύρους εκτός του Πανεπιστημίου που προέρχονται από πανεπιστήμια τριών τουλάχιστον χωρών, και

(β) τους εκλελεγμένους, αν υπάρχουν, Πρωτοβάθμιους Καθηγητές που έχουν αναλάβει καθήκοντα στο οικείο Τμήμα που αφορά η επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Πρωτοβάθμιος Καθηγητής» σημαίνει τον Καθηγητή στην ανώτερη βαθμίδα σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 24.

Ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

41Α.-(1)  Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ερευνητικού Ειδική Επιτροπή και Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

(2)  Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση, συμπεριλαμβανομένης και της εισήγησής της για την υπό κρίση αξιολόγηση και ανέλιξη, στο Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο τη λαμβάνει υπόψη για σκοπούς λήψης της απόφασής του.

(3)  Το Εκλεκτορικό Σώμα, λαμβάνει την απόφαση για την υπό κρίση αξιολόγηση και ανέλιξη, η οποία υποβάλλεται στη Διοικούσα Επιτροπή προ έγκριση και επικύρωση.

(4)  Η Ειδική Επιτροπή για κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από πέντε μέλη, τα οποία πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους,ως ακολούθως:

(α)  Τρία μέλη τα οποία:

(i)  προέρχονται από άλλα πανεπιστήμια τριών διαφορετικών μεταξύ τους χωρών και

(ii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή· και

(β)  δύο μέλη, από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, τα οποία:

(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

(5) Ένας εκ των δύο μελών της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος είναι μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ως Πρόεδρός της, χωρίς νικώσα ψήφο.

(6)  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή με δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4), η Διοικούσα Επιτροπή συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό των δύο μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, με μέλη τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους, και:

(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, κανένας εκ των μελών της Ειδικής Επιτροπής θα είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο με άλλο μέλος της Ειδικής Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ένα εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο.

(7)  Το Εκλεκτορικό Σώμα, για έκαστη αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από πέντε μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος ή της Σχολής στα οποία υπάγεται το κρινόμενο για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλος, τα οποία:

(i)  έχουν κατά προτίμηση, αλλά όχι υποχρεωτικά το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους και

(ii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που ηανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(iii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

(8)  Ένας εκ των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ως Πρόεδρός της χωρίς        νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να συγκροτηθεί το Εκλεκτορικό Σώμα με πέντε μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (7), η Διοικούσα Επιτροπή συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό των πέντε μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου διορίζοντας μέλη, τα οποία:

(i) έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους και

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ή

(iii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, κανένας εκ των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος θα είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο, με άλλο μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει έναν εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο.

(10) Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος δεν επιτρέπεται να είναι και μέλος της Ειδικής Επιτροπής, σε αξιολόγηση και ανέλιξη μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

(11)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε θέματα αφορούν ή σχετίζονται με την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), πριν την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών που αφορούν την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) πριν την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, εφαρμόζονται, με σεβασμό στις προαναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις και τηρουμένων των αναλογιών και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι συναφείς διατάξεις των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων συναφών Κανονισμών.

Πρώτο Συμβούλιο Τμήματος και Σχολής

42. (1) Με την εκλογή επτά τουλάχιστον μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον να είναι μόνιμα και με το διορισμό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, το Τμήμα αυτονομείται και καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

(2) Κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος, τα μόνιμα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) μπορεί να είναι μόνον τρία.

(3) Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο πρώτος Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής:

(4) Κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθμια μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), καθώς και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.

(5) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο καταρτισμός Συμβουλίου του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το Τμήμα αυτό εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Σχολής από-

(α) Τον Προσωρινό Πρόεδρο του Τμήματος, που κατέχει τουλάχιστον θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται από το σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος,

(β) δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος, και

(γ) ένα εκπρόσωπο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, που εκλέγεται από το  σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος.

Διορισμός των πρώτων πρυτανικών αρχών

43. (1) (α)Ο πρώτος Πρύτανης και οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις, κατ΄ εξαίρεση, διορίζονται από εννεαμελή Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής, που ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή·

(β)τα μέλη της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι καθηγητές πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους, και τρεις, τουλάχιστον, από αυτούς είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων πανεπιστημίων.

(2) (α)Ως πρώτος Πρύτανης μπορεί να διορισθεί και ακαδημαϊκός που δεν ανήκει στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) του Πανεπιστημίου·

(β)Οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις διορίζονται μεταξύ των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

Διευκολύνσεις προς το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) για την απόκτηση προσόντων

44. Η Διοικούσα Επιτροπή ή το Συμβούλιο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις με βάση τις οποίες, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ένταξη κάθε γνωστικού αντικειμένου δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα παρέχονται διευκολύνσεις στα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα με σκοπό την, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, εκλογή τους ως μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου).

Αμοιβή μελών Πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής

45. Η αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ XVI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφύλαξη του ονόματος του Πανεπιστημίου

46. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κανένα εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα, εταιρεία, σχολή, πρόσωπο ή οργανισμός δεν μπορεί να φέρει το ίδιο όνομα με το Πανεπιστήμιο, ή άλλο παρόμοιο όνομα ή όνομα που να μπορεί να εκληφθεί ως το όνομα του Πανεπιστημίου.

(2) Όποιος χρησιμοποιεί όνομα κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

47. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν. 117(Ι)/2013Μεταβατική διάταξη

(1) Η διανυθείσα περίοδος της θητείας των διορισμένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2013] δε θα προσμετρείται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους στο Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2013]:

Νοείται ότι η θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2013].

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 3(α) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2013] δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη θητεία των μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.