ΜΕΡΟΣ IX ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ετήσιοι προϋπολογισμοί

48.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, οποιαδήποτε δημοσιονομικά θέματα εμπίπτουν στις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου στην έκταση που αυτός εφαρμόζεται στον Οργανισμό τυγχάνουν χειρισμού με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου.

(2) Σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος η αμοιβή για οποιαδήποτε υπηρεσία φροντίδας υγείας προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε η πραγματική δαπάνη να μην υπερβεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη που καθορίστηκε στο σφαιρικό προϋπολογισμό για την ομάδα υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην οποία αντιστοιχεί, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

(3) Οι δαπάνες του Οργανισμού δεν θα υπερβαίνουν τα έσοδά του.

(4) Σε έκτακτες ανάγκες, όπως επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, συρράξεις, πολεμικές επιχειρήσεις και άλλα παρόμοια περιστατικά, το κράτος αναλαμβάνει τις επιπλέον δαπάνες, για να διατηρήσει ο Οργανισμός τη βιωσιμότητά του.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «σφαιρικός προϋπολογισμός» σημαίνει τη δαπάνη που καθορίστηκε από τον Οργανισμό μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, που θα δαπανηθεί το επόμενο έτος.

Οικονομικές καταστάσεις

49.-(1) Ο Οργανισμός καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα και τις υποβάλλει στον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο, εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή δημοσιοποιούνται.

Απολογισμός και ισολογισμός

50.-(1) Ο Οργανισμός, αμέσως μετά το τέλος του οικονομικού έτους, συντάσσει δημοσιονομική έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται ο τελικός απολογισμός του προϋπολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους, όπως προνοείται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Έλεγχος λογαριασμών

51.-(1) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται ετησίως από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2)(α) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά την κρίση του, να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών του Οργανισμού σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξάγει, κατά την κρίση του, επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέσει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλο του Οργανισμού για την παροχή πληροφορίας ή επεξήγησης ή για την προσκόμιση οποιουδήποτε βιβλίου, συμβολαίου, σύμβασης, λογαριασμού, τιμολογίου ή άλλου εγγράφου αναγκαίου για τον ασκούμενο έλεγχο.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού σε ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους ελεγκτές.

Απαλλαγή από φορολογία

52. [Διαγράφηκε]
Ετήσια έκθεση

53.—(1) Το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση η οποία αφορά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος που έχει περάσει, καθώς επίσης και την πολιτική που ασκήθηκε και το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τον Οργανισμό.

(2) Στην ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται αντίγραφα των ελεγμένων λογαριασμών και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού στον Υπουργό αντίγραφο της κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση αυτής.