Έλεγχος λογαριασμών

51.-(1) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται ετησίως από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2)(α) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά την κρίση του, να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών του Οργανισμού σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξάγει, κατά την κρίση του, επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέσει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλο του Οργανισμού για την παροχή πληροφορίας ή επεξήγησης ή για την προσκόμιση οποιουδήποτε βιβλίου, συμβολαίου, σύμβασης, λογαριασμού, τιμολογίου ή άλλου εγγράφου αναγκαίου για τον ασκούμενο έλεγχο.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού σε ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους ελεγκτές.