Οικονομικές καταστάσεις

49.-(1) Ο Οργανισμός καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα και τις υποβάλλει στον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο, εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή δημοσιοποιούνται.