V I II, ..., I I , I, I, ...
o oo ..., o vv v ov v

33.-(1) ovv v v v v 34 35, o o oo oo ooovo ' vvv v, v v o, o, o, o, ' vv ' o oo, vo v o vovo ' oo oo v o voo v o voo voo, v vo oo o vo, v o ov, o , v o oov o oo voo o, oov v o-

() v v o o oo-

(i) v o ovo v

(ii) ov ooo v voov ooo

() v v v o ovo ooo v vv ovo ooo o ovo

() o v , , ov o o o ooo oo v o ovo ooo.

(2) v v o o voo v voo o, v (1), o o oo o ooo oo o , v, o ovo v v o o v, vo v o o oo:

o , ' ov o voo v (1), oo o , v o, oov voo o oo, oov v o-

() ov ooo v voov ooo, v o o oo

() v ov v v o ovo ooo v vv ovo ooo o ovo

() o v , , ov o o o ooo oo, v o ovo ooo.

(3) , , (6) (1), , , , , , :

, , () (1) 30 :

, .

(4) o o oo v v (1) vovv ov, v vv v o vvv ' oo oo, v o v ov v voo voo v vo v ov oo o vo, v o ov, o, , v o oov voo o oo, oov v o, v ov vooov o oov, o v ov v ov v v v v o v o o ooo oo, v oo vo ov v voo ovo v o o oo o o, v o ooo o, v voo, v o .

(5) o oov v o o oo oo vo o v v v v o ov v o oo v, v v v ovo ooo v vv o ovo ooo, o oov v, ov oo o v vo o oo, v v vv v v , o ooo oo o, v ov vo o ovov ov, o ov o vov ov v ov o vo v v oov v, o oov v o o.

(6) v vov ov v o o (4) v v vov ov v v o o ov, v v v v o.

o vv v ov voov ooo ov voov

34.-(1) o v ov v v (2) ovv ov, v, v ov v v vv o oo o o o vvo v oov v o oo v v v v ov v ov v oo o vvo ' oovo ov v ov v vv v, v ov ov v oov ov. v v v o oo, vo o v v oo v v ov ov v, oo v o ' v ooo ov, o v oov ov ov v, v v o o o oo, v ov, ov ov v v v, v v v v v, v v o v ov ov v v v vv vv:

o v o v ov v v v o ovo v ov o ov o o ov, vv v (2) , o v v .

(2) v v v ovov o o (1) v o v o ov voov ooo ov voov-

() v o o v 150( v (65( o)

() oo , , ov o o, ov , v, , v v v oov , v v v v oov o, ov o, v vv v oov v o o v ov o (32() v v v vov (150() v (0( 65( o)

() v , vvv, vv, ov ov v ov v ov, v, v ov v

() o v o

() o o o o vv v o v ov ovo, v ov v vv v oov ov v v o v, vovv v, o o, v : , , o, , ov, ov, v, ov, o, , , , , ov, v o, , v, , o v ov, vv, v vv v o o o v o v, o, oov, o v, v, v v, , o o, ... o v ov

() , , ov o o ov PH ov v 5.5 ov v 9.0 ov ovo v v , vvv v o v vvov , ov ov o ov o oo

() , , ov o o ov o o, v, v ov ov, o, ovv v o ' v ov, v v v ov ovo oov v, v v v vv vo , v o ov vv v v v ov v , vovv v, o o v : vo v v o (2) oov ov v ov CN , o, oov v ov voov

() oo , ov o o ov ov o, o o o, ov v v v v o vo oo v

() , ov o o ov o o v vv vv , v v v ooov

() , ov o o ov ov, ov, v, ov oo vo o o( o, v ov v v oo v o ov v, ooov v, oo o , ov v, v v ov o oo o

() oo , ov o o ov v o oo ov v ov, o vo, vo , v vv v ov o oo v, v v v v v, v v o o oo v oo, ' ov o v ov v v v v

() oo v o o v vo vo o oo v

() , v ov oov-

(i) v v vv ovv v (vovv v, o o v : , v o o o) vv v (vovo v, o o, o o vo)

(ii) ov ov oo (vovv v o o v ov v v v v v)

(iii) v D vv oo v o o v o vv o v

() , ov o o ov o, v v v ooov o v, v vov ooov v ov v v v v v v o o oo v oo, ' ov o v ov v v v v.

(3) v ovo v v o vo o v voo o v vv v ovv vov 450 o ov o.

oo o ov v

35.-(1) v oov o ovo ooo o ovo , ov o , v ov o, v vv v ov v v v vv v ' o oo v o o o ov v 34 v, v v o oo, vv v v vv v v o v, v v, o oo v v v oov v v v v v ov v vv v v oo ov vv, o oo v-

() v o v ov v oov v, v ovv ov v

() v v ov ov v v oov v voov v ov v o ovo ooo o o

() v o ov v o ov

() v v ov ov v o v v ovv ov vv o v oov v, v ovv ov v.

(2) v v v vovv v oov ovo v vv v o oo oo ov v oo v vv o o oo o v ov o v vo .

o oo, ..., o v ovo ooo

36. o o oo oo v o, o , v v v o voov ooo, ov vooov o oov:

o o ooo o oo , o ov oo o oo v v v o voov ooo v v oo o oo v o, o oov v v o v ov o vvov ov( o vov o oo v ov o oo o ov ov vv v vv v o.

o oo, ..., ov ov v v, ..., ovo ooo

37. o o oo oo v o o ov ov v ov v v ovo ooo, v o vo ov v, v v v ov o ovo, o o oo v o vo, o oo o o o ooo oo.