ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Άρθρο 26

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Μέρος Ι – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΑΣ

Είδος Βοηθήματος ΄Υψος Βοηθήματος
Βοήθημα τοκετού 6% των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών
Βοήθημα κηδείας 5,6% των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων  αποδοχών.
1. Το ποσό του βοηθήματος κηδείας που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 44 είναι ίσο με το ½ του ανωτέρω οριζόμενου αντίστοιχου ύψους.
2. Οποιαδήποτε αύξηση στο ποσό των βοηθημάτων λόγω αύξησης των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών τίθεται σε ισχύ από την πρώτη Δευτέρα κάθε  έτους εισφορών.

 

 

Μέρος ΙΙ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος
Βασικό Συμπληρωματικό

60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής

μονάδας (ή του κλάσματος αυτής) που έχει σε πίστη

του ο ασφαλισμένος στη βασική ασφάλισή του, κατά

το σχετικό έτος εισφορών, πλέον-

(α) 20% για εξαρτώμενο/η σύζυγο και 10% για

κάθε άλλο εξαρτώμενο μέχρι δύο∙

(β) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται αύξηση

επιδόματος για σύζυγο για λόγους άλλους από

εκείνους που αναφέρονται στην επιφύλαξη του

εδαφίου (4) του άρθρου 62, το ποσό της αύξησης

που θα καταβαλλόταν για το/τη σύζυγο καταβάλλεται

για τον ένα από τους άλλους εξαρτωμένους, ο αριθμός

των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις∙

(γ) Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η επιφύλαξη του

εδαφίου (4) του άρθρου 62 καταβάλλεται αύξηση 10%

για κάθε εξαρτώμενο μέχρι δύο.

50% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού

των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη

του ο ασφαλισμένος στη συμπληρωματική

ασφάλισή του κατά το σχετικό έτος εισφορών,

σε καμιά, όμως, περίπτωση το επίδομα δεν

μπορεί να υπερβαίνει το εβδομαδιαίο ποσό των

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

 

Μέρος ΙΙΙ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος
Βασικό Συμπληρωματικό

72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής

μονάδας (ή του κλάσματός της) που έχει σε

πίστη της ο/η ασφαλισμένος/η στη βασική ασφάλισή

της κατά το σχετικό έτος εισφορών,

αυξανόμενο σε 80%, 90% ή 100%, όταν η

δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους,

αντίστοιχα.

72% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού

των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε

πίστη της ο/η ασφαλισμένος/η στη συμπληρωματική

της ασφάλιση κατά το σχετικό έτος εισφορών.

 

Μέρος IV – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

Εβδομαδιαίο ύψος σύνταξης
Βασικό Συμπληρωματικό

(α) 60% της εβδομαδιαίας αξίας του

ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών

μονάδων που έχει σε πίστη του ο

ασφαλισμένος στη βασική του ασφάλιση

κατά την περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο

στο 80%, 90% ή 100% όταν ο δικαιούχος

έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους

αντίστοιχα. Σε περίπτωση ασφαλισμένου

προσώπου που δεν δικαιούται αύξηση

θεσμοθετημένης σύνταξης ή ανικανότητας για τον

ή την σύζυγο ανάλογα με την

περίπτωση, καταβάλλεται αύξηση του

10% για κάθε εξαρτώμενο μέχρι δύο.

 

(β) Σε περίπτωση που ο αποβιώσας ή

η αποβιώσασα λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη με βάση του άρθρου 35Α, τότε το

βασικό ύψος της σύνταξης χηρείας θα

είναι ίσο με το βασικό ύψος της θεσμοθετημένης

σύνταξης του αποβιώσαντος ή

της αποβιώσασας χωρίς την αύξηση

των εξαρτωμένων. Το ύψος αυτό

αυξάνεται κατά 20%, 10% ή 10% όταν ο

δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις

εξαρτωμένους, αντίστοιχα.

(α) Θεσμοθετημένες Συντάξεις και ανικανότητας:

1,5% της εβδομαδιαίας αξίας του ολικού

αριθμού ασφαλιστικών μονάδων της

συμπληρωματικής ασφάλισης του ασφαλισμένου.

 

(β) Σύνταξη Χηρείας:

(i) εάν ο αποβιώσας ήταν δικαιούχος θεσμοθετημένης

σύνταξης ή λάμβανε τέτοια

σύνταξη ή ήταν δικαιούχος σύνταξης

ανικανότητας, 60% της

συμπληρωματικής σύνταξης που του

καταβαλλόταν ή θα του καταβαλλόταν και

(ii) σ΄ οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,  60%

της σύνταξης ανικανότητας που θα

καταβαλλόταν στον αποβιώσαντα εάν

ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις για τέτοια

σύνταξη την ημέρα του θανάτου του, εκτός

από τις προϋποθέσεις (γ) και (δ) της

παραγράφου 4 του Τρίτου Πίνακα.

 

1. Σε περίπτωση σύνταξης ανικανότητας ή χηρείας, η οποία χορηγείται για ανικανότητα ή θάνατο, ανάλογα με την περίπτωση, που οφείλεται σ’ ατύχημα, το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση τη βασική ασφάλιση του ασφαλισμένου κατά το σχετικό έτος εισφορών, σε σχέση είτε με την ημερομηνία ατυχήματος είτε με τον ουσιώδη χρόνο για τη σύνταξη ανικανότητας ή χηρείας, ανάλογα με την περίπτωση, εάν αυτό είναι ευεργετικότερο για το δικαιούχο.

2. Εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη ανικανότητας αμέσως πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα τριών (63) ετών για ολική απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητας, το ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης είναι ίσο με το ύψος της σύνταξης ανικανότητας που λάμβανε.

3. Εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη ανικανότητας για απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητας που δεν ήταν ολική ή σύνταξη αναπηρίας με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 50, το ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης είναι ίσο με το ύψος της σύνταξης ανικανότητας που θα λάμβανε, εάν η απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητάς του ήταν ολική.

4. Τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) εφαρμόζονται και στην περίπτωση σύνταξης χηρείας, εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε, αμέσως πριν το θάνατό του σύνταξη ανικανότητας ή σύνταξη αναπηρίας με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 50.

5. Όταν το εβδομαδιαίο ύψος παροχής, όπως υπολογίστηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους,  είναι κατώτερο του 85% του ύψους της βασικής παροχής που θα καταβαλλόταν στο δικαιούχο για ετήσιο μέσο όρο βασικής ασφάλισης ίσο με μια ασφαλιστική μονάδα, το ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται έτσι ώστε η ολική παροχή να μην είναι κατώτερη του 85%.

6. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου θεσμοθετημένης σύνταξης η αύξηση της θεσμοθετημένης σύνταξης που θα δικαιούταν  ο θανών δυνάμει του άρθρου 37 προστίθεται στη σύνταξη χηρείας.

7. Όταν η απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητας δεν είναι ολική, το ύψος της σύνταξης ανικανότητας είναι :

(α) Για απώλεια κάτω του 66 2/3%, ίσο με 60% του ύψους της σύνταξης ανικανότητας, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με το Μέρος αυτό.

(β) Για απώλεια από 66 2/3% μέχρι 75%, ίσο με 75% του εν λόγω ύψους.

(γ) Για απώλεια μεγαλύτερη από 75% αλλά μικρότερη από 100%, ίσο με 85% του εν λόγω ύψους.

8. Όταν πρόσωπο δικαιούται συγχρόνως σύνταξη χηρείας και θεσμοθετημένη σύνταξη ή σύνταξη ανικανότητας, το ολικό ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της συμπληρωματικής θεσμοθετημένης σύνταξης που θα δικαιούταν το εν λόγω πρόσωπο, εάν ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων στη συμπληρωματική ασφάλισή του ήταν στο ανώτατο όριο για την περίοδο από την έναρξη της ασφάλισής του/της συζύγου του ή του ίδιου του προσώπου, οποιαδήποτε είναι η προγενέστερη, μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του.

 

Μέρος IV(1) – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος
Βασικό Συμπληρωματικό
72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας (ή του κλάσματός της) που έχει σε πίστη του/της ο/η ασφαλισμένος/η στη βασική ασφάλισή του/της κατά το σχετικό έτος εισφορών. 60% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη του/της ο/η ασφαλισμένος/η στη συμπληρωματική του/της ασφάλιση κατά το σχετικό έτος εισφορών.

 

 

Μέρος V – ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

΄Υψος εφάπαξ ποσού
Βασικό ποσό Συμπληρωματικό ποσό

15% της αξίας του συνόλου των  ασφαλιστικών

μονάδων πραγματικής βασικής ασφάλισης και

των ασφαλιστικών  μονάδων  εξομοιούμενης

βασικής ασφάλισης, που έχει σε πίστη του ο

ασφαλισμένος, δυνάμει του εδαφίου (1) του

άρθρου 17.

(α)  Εφάπαξ ποσό Γήρατος:

15% της αξίας του συνόλου των

ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής

συμπληρωματικής ασφάλισης και των

ασφαλιστικών   μονάδων εξομοιούμενης

συμπληρωματικής ασφάλισης, που έχει

σε πίστη του  ο ασφαλισμένος, δυνάμει

του εδαφίου (1) του άρθρου 17.

 

(β)  Εφάπαξ ποσό Χηρείας:

9% της αξίας του συνόλου των

ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής

συμπληρωματικής ασφάλισης και των

ασφαλιστικών μονάδων εξομοιούμενης

συμπληρωματικής ασφάλισης, που είχε σε

πίστη του ο αποβιώσας σύζυγος, δυνάμει

του εδαφίου (1) του άρθρου 17.

 

Μέρος VΙ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ

(α)Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 43:
Βασικό Συμπληρωματικό

40% του εβδομαδιαίου ποσού των

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

50% της συμπληρωματικής σύνταξης

χηρείας που καταβαλλόταν ή θα καταβαλλόταν

για το θάνατο του γονέα του ορφανού.

Σε περίπτωση που το επίδομα χορηγείται

αναφορικά με περισσότερα από δύο ορφανά,

το ύψος του μειώνεται, ανάλογα, ώστε το

ολικό ποσό του επιδόματος για όλα τα

ορφανά να μην υπερβαίνει το ύψος της

συμπληρωματικής  σύνταξης χηρείας.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς ήταν ασφαλισμένοι, το εβδομαδιαίο ύψος του συμπληρωματικού επιδόματος υπολογίζεται με βάση μόνο την ασφάλιση του γονέα που είναι ευεργετικότερη για τον ανήλικο.

(β)Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος δυνάμει της παραγράφου (γ)  του εδαφίου (1) του άρθρου 43:

20% του εβδομαδιαίου ποσού των  βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε ανήλικο.

 

ΜΕΡΟΣ VII - ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 7Η

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

Σε περίπτωση προσώπου του οποίου ο ουσιώδης χρόνος εμπίπτει στην περίοδο από την 7η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2017, το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των παροχών του Μέρους IV, Μέρους V και Μέρους VI καθορίζονται σε εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ σεντ (€172.98) και οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€8.995), αντίστοιχα.

 

Μέρος VIII - ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 2Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΜΕΧΡΙ

ΚΑΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σε περίπτωση προσώπου του οποίου ο ουσιώδης χρόνος εμπίπτει στην περίοδο από τη 2α Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  2023, το ύψος των παροχών των Μερών IV έως VI αυξάνεται κατά 0,8 %.