ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Άρθρο 46

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

 

Μέρος Ι - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος
Βασικό Συμπληρωματικό

60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών

ασφαλιστέων αποδοχών κατά το σχετικό έτος

εισφορών, πλέον:

(α) 20% για εξαρτώμενο/η σύζυγο και 10%

για κάθε άλλο εξαρτώμενο μέχρι δύο∙

(β) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται αύξηση

επιδόματος για σύζυγο για λόγους άλλους από

εκείνους που αναφέρονται στην επιφύλαξη του

εδαφίου (4) του άρθρου 62, το ποσό της

αύξησης που θα καταβαλλόταν για το/τη σύζυγο

καταβάλλεται για τον ένα από τους άλλους

εξαρτωμένους, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί

να υπερβαίνει τους τρεις∙

(γ) Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η επιφύλαξη

του εδαφίου (4) του άρθρου 62 καταβάλλεται

αύξηση 10% για κάθε εξαρτώμενο μέχρι δύο.

50% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των

ασφαλιστικών μονάδων της

συμπληρωματικής ασφάλισης του

ασφαλισμένου κατά το σχετικό έτος εισφορών

σε σχέση με την ημερομηνία του

ατυχήματος, σε καμιά όμως περίπτωση

το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει

το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών

ασφαλιστέων αποδοχών.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος θα δικαιούταν συγχρόνως και επίδομα ασθενείας, το εβδομαδιαίο ύψος του επιδόματος σωματικής βλάβης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του εβδομαδιαίου ύψους του επιδόματος ασθενείας.

 

Μέρος ΙΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Είδος Παροχής Εβδομαδιαίο ύψος
Βασικό Συμπληρωματικό
(α) Σύνταξη Χηρείας

60% του εβδομαδιαίου ποσού

των βασικών ασφαλιστέων

αποδοχών αυξανόμενο στο

80%, 90% ή 100% για

δικαιούχο με ένα, δύο ή τρεις

εξαρτωμένους, αντίστοιχα.

60% του ύψους της συμπληρωματικής

σύνταξης αναπηρίας βαθμού 100%,

όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα

με το Μέρος ΙV.

(β) Σύνταξη γονέα

40% του εβδομαδιαίου ποσού των

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

30% του ύψους της συμπληρωματικής

σύνταξης αναπηρίας βαθμού 100%,

όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα

με το Μέρος IV.

(γ) Επίδομα ορφανίας

στις περιπτώσεις που

εφαρμόζεται το εδάφιο

(1)(α) και (β) του άρθρου 43

40% του εβδομαδιαίου ποσού των

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

50% του ύψους της συμπληρωματικής

σύνταξης χηρείας που καταβαλλόταν

ή θα καταβαλλόταν για το θάνατο

του γονέα του ορφανού. Σε

περίπτωση που το επίδομα χορηγείται

αναφορικά με περισσότερα από δύο

ορφανά, το ύψος του μειώνεται

ανάλογα ώστε το ολικό ποσό του

επιδόματος για όλα τα ορφανά να

μην υπερβαίνει το ύψος της

συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας.

(δ) Επίδομα ορφανίας στις

περιπτώσεις που εφαρμόζεται

το εδάφιο (1)(γ) του άρθρου 43.

20% του εβδομαδιαίου ποσού

των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών

για κάθε ανήλικο.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς ήταν ασφαλισμένοι, το εβδομαδιαίο ύψος του συμπληρωματικού επιδόματος υπολογίζεται με βάση μόνο την ασφάλιση του γονέα που είναι ευεργετικότερη για τον ανήλικο.

 

Μέρος III - ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το ποσό του βοηθήματος αναπηρίας είναι ίσο με το επταπλάσιο του ετήσιου ποσού της βασικής σύνταξης αναπηρίας βαθμού 100%, χωρίς αυξήσεις για εξαρτωμένους, επί το ποσοστό αναπηρίας:

Νοείται ότι, το ποσό του βοηθήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα υπολογισμού μικρότερο των επτά (7) ετών μειώνεται κατά το λόγο του μικρότερου αυτού διαστήματος προς το διάστημα επτά (7) ετών.

 

Μέρος IV - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εβδομαδιαίο ύψος για βαθμό αναπηρίας 100%
Βασικό Συμπληρωματικό

60% του εβδομαδιαίου ποσού

των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών,

αυξανόμενο στο 80%, 90% ή 100%

για δικαιούχο με ένα, δύο ή τρεις

εξαρτωμένους, αντίστοιχα. Σε

περίπτωση ασφαλισμένου προσώπου που δεν

δικαιούται αύξηση σύνταξης

αναπηρίας για το ή τη σύζυγο, ανάλογα με την περίπτωση

καταβάλλεται αύξηση 10 % για

κάθε εξαρτώμενο μέχρι δύο.

60% της εβδομαδιαίας αξίας του

ετήσιου μέσου όρου των ασφαλιστικών

μονάδων συμπληρωματικής ασφάλισης

του ασφαλισμένου κατά την περίοδο

από την έναρξη του δεύτερου

συμπληρωμένου έτους εισφορών

πριν από την ημέρα του σχετικού

ατυχήματος μέχρι την τελευταία

εβδομάδα πριν από εκείνη του

ατυχήματος.

 

(1) Για βαθμό αναπηρίας κάτω του 100% το εβδομαδιαίο ύψος της σύνταξης υπολογίζεται ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας.

(2) Όταν πρόσωπο δικαιούται συγχρόνως σύνταξη χηρείας και σύνταξη αναπηρίας, το ολικό ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της συμπληρωματικής θεσμοθετημένης σύνταξης που το εν λόγω πρόσωπο θα δικαιούταν, εάν ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων στη συμπληρωματική ασφάλισή του ήταν στο ανώτατο όριο για την περίοδο από την έναρξη της ασφάλισής του/της συζύγου του ή του ίδιου του προσώπου, οποιαδήποτε είναι προγενέστερη, μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του/της.

 

Μέρος V - ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 7Η
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Σε περίπτωση προσώπου του οποίου ο ουσιώδης χρόνος εμπίπτει στην περίοδο από την 7η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2017, το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των παροχών του Μέρους II, Μέρους III και Μέρους IV καθορίζονται σε εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ σεντ (€172.98) και οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€8.995), αντίστοιχα.

 

Μέρος VΙ - ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 2Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΜΕΧΡΙ

ΚΑΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σε περίπτωση προσώπου του οποίου ο ουσιώδης χρόνος εμπίπτει στην περίοδο από τη 2α Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  2023, το ύψος των  παροχών των Μερών II και ΙV αυξάνεται κατά 0,8%.