ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Άρθρο 49

ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Αύξων

Αρ.

Περιγραφή σωματικής βλάβης

Βαθμός

Αναπηρίας

%

1 Απώλεια δύο άκρων 100
2 Απώλεια και των δύο χεριών ή όλων των δακτύλων 100
3 Ολική απώλεια της όρασης 100
4 Ολική παράλυση 100
5 Κακώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα μόνιμη ακινησία 100
6 Απώλεια και του μόνου οφθαλμού μονόφθαλμου προσώπου 100
7 Απώλεια από μονόχειρα του μόνου άνω άκρου που του απέμεινε 100
8 Απώλεια από μονόποδα του μόνου κάτω άκρου που του απέμεινε 100
9 Απώλεια του άκρου ενός χεριού και άκρου ενός ποδιού 100
10 Κάθε άλλη κάκωση που επιφέρει ολική μόνιμη ανικανότητα 100
11 Πολύ σοβαρή παραμόρφωση προσώπου 100
12 Πλήρης κώφωση 100
Ακρωτηριασμοί άνω άκρων
13 Ακρωτηριασμός από την άρθρωση του ώμου 80
14 Ακρωτηριασμός του βραχίονα μεταξύ αγκώνα και ώμου 70
15 Απώλεια του πήχη από τον αγκώνα 70
16 Απώλεια του πήχη μεταξύ καρπού και αγκώνα 70
17 Απώλεια του χεριού από τον καρπό 60
18 Απώλεια όλων των δακτύλων του ενός χεριού 60
19 Απώλεια τεσσάρων δακτύλων ενός χεριού, εκτός από τον αντίχειρα 40
20 Απώλεια και των δύο φαλάγγων του αντίχειρα 30
21 Απώλεια μιας φάλαγγας του αντίχειρα 20
22 Απώλεια και των τριών φαλάγγων του δείκτη 14
23 Απώλεια δυο φαλάγγων του δείκτη 11
24 Απώλεια μιας φάλαγγας του δείκτη 9
25 Απώλεια τριών φαλάγγων του μέσου δακτύλου 12
26 Απώλεια δύο φαλάγγων του μέσου δακτύλου 9
27 Απώλεια μιας φάλαγγας του μέσου δακτύλου 7
28 Απώλεια τριών φαλάγγων του παράμεσου ή μικρού δακτύλου 7
29 Απώλεια δύο φαλάγγων του παράμεσου ή μικρού δακτύλου 6
30 Απώλεια μιας φάλαγγας του παράμεσου ή μικρού δακτύλου 5
31 Απώλεια μετακαρπίων οστών - 1ο ή 2ο ή και των δύο 5
32 Απώλεια μετακαρπίων οστών - 3ο, 4ο ή 5ο ή όλων μαζί 4
Ακρωτηριασμοί κάτω άκρων
33

Αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός από το μηρό ή από το μηρό στο ένα πλευρό και απώλεια του άλλου

ποδιού ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός κάτω από το γόνατο

100
34

Αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός από την κνήμη χαμηλότερα από πέντε ίντσες από το γόνατο

100
35

Ακρωτηριασμός της μιας κνήμης χαμηλότερα από πέντε (5) ίντσες από το γόνατο και

απώλεια του άλλου ποδιού

100
36

Ακρωτηριασμός και των δύο άκρων των ποδιών που έχει ως αποτέλεσμα κολόβωμα

90
37

Ακρωτηριασμός διαμέσου και των δύο ποδιών πίσω από τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση

80
38

Απώλεια όλων των δακτύλων και των δύο ποδιών από τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση

40
39

Απώλεια όλων των δακτύλων και των δύο ποδιών πίσω από την οπίσθια μεσοφαλαγγική

άρθρωση

30
40

Απώλεια όλων των δακτύλων και των δύο ποδιών μπροστά από την οπίσθια

μεσοφαλαγγική άρθρωση

20
41 Ακρωτηριασμός από την κατ’ ισχίον άρθρωση 90
42

Ακρωτηριασμός κάτω από την κατ’ ισχίον άρθρωση με κολόβωμα που δεν υπερβαίνει τις

πέντε ίντσες σε μήκος που μετράται από την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα

80
43

Ακρωτηριασμός κάτω από την κατ’ ισχίον άρθρωση με κολόβωμα που υπερβαίνει τις

πέντε ίντσες σε μήκος το οποίο μετράται από την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα, αλλά που

δεν υπερβαίνει το μέσο του μηρού

70
44

Ακρωτηριασμός κάτω από το μέσο του μηρού και μέχρι 3,5 ίντσες από το γόνατο

60
45

Ακρωτηριασμός κάτω από το γόνατο με κολόβωμα που υπερβαίνει τις 3,5 ίντσες, αλλά

που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ίντσες

50
46

Ακρωτηριασμός κάτω από το γόνατο με κολόβωμα που υπερβαίνει τις πέντε ίντσες

40
47

Ακρωτηριασμός ενός ποδιού που έχει ως αποτέλεσμα κολόβωμα

40
48

Ακρωτηριασμός από το ένα πόδι πίσω από τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση

40
49

Απώλεια όλων των δακτύλων του ενός ποδιού πίσω από τη μεσοδακτύλιο άρθρωση,

περιλαμβανομένου και ακρωτηριασμού από τη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση

20
50

Απώλεια των δύο φαλάγγων του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

10
51

Απώλεια μιας φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

5
52

Μερική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού με μερική απώλεια οστού

3
53

Απώλεια οποιουδήποτε δακτύλου του ποδιού, εκτός από το μεγάλο

3
54

Απώλεια μέρους δακτύλων των ποδιών, εκτός από το μεγάλο, με μερική απώλεια οστού

1
Άλλες ειδικές σωματικές βλάβες
55

Απώλεια ενός οφθαλμού χωρίς επιπλοκές, με φυσιολογικό τον άλλο οφθαλμό

40
56

Απώλεια της όρασης του ενός οφθαλμού χωρίς επιπλοκές

ή παραμόρφωση του οφθαλμικού βολβού, με φυσιολογικό τον άλλο οφθαλμό

30
57 Απώλεια της ακοής του ενός ωτός 20

Ολική μετατραυματική αγκύλωση των άκρων και αρθρώσεων

Ολική αγκύλωση -

58 Της σπονδυλικής στήλης 30
59 Του ώμου 40
60 Του αγκώνα 30
61 Του καρπού 30
62 Της άνω και κάτω κερκιδωλενικής 30
63 Του αντίχειρα (πρώτη μετακαρποφαλαγγική) 30
64

Μιας άρθρωσης οποιουδήποτε δακτύλου (εκτός από τον αντίχειρα)

3
65

Και των τριών αρθρώσεων ενός δακτύλου του χεριού εκτός από τον αντίχειρα

10
66

Των αρθρώσεων όλων των δακτύλων του χεριού, εκτός από τον αντίχειρα

30
67

Των αρθρώσεων όλων των δακτύλων του χεριού περιλαμβανομένου του αντίχειρα

40
68 Της κατ’ ισχίον άρθρωσης 40
69 Του γόνατος 19
70 Της ποδοκνημικής άρθρωσης 19
71

Της υπαστραγαλικής ομάδας αρθρώσεων (subtailar)

19
72

Του μεγάλου δακτύλου του ποδιού (πρώτη μεταταρσοφαλαγγική)

19
73 Των αρθρώσεων ενός δακτύλου του ποδιού 10

Μετατραυματική παράλυση άκρων ή μερών του σώματος

Ολική παράλυση -

74 Λόγω κάκωσης του νωτιαίου μυελού 100
75 Του βραχιονίου πλέγματος 70
76 Του κερκιδικού νεύρου 50
77 Του μέσου νεύρου 40
78 Του ωλενίου νεύρου 40
79 Του ισχιακού νεύρου 70
80 Του έσω ιγνυακού 40
81 Του έξω ιγνυακού 30

 

Ειδικές Διατάξεις

(α) Σε περίπτωση δεξιόχειρα ο βαθμός αναπηρίας για βλάβη του δεξιού βραχίονα ή του δεξιού χεριού και σε περίπτωση αριστερόχειρα, για βλάβη του αριστερού βραχίονα ή του αριστερού χεριού, αυξάνεται κατά 10% του αντίστοιχου βαθμού αναπηρίας.

(β) Σε περίπτωση μετατραυματικής βράχυνσης κάτω άκρου, ο αντίστοιχος βαθμός αναπηρίας αυξάνεται κατά 10%.

(γ) Ο βαθμός αναπηρίας για μερική μετατραυματική αγκύλωση ή παράλυση υπολογίζεται ανάλογα, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού αναπηρίας για την αντίστοιχη ολική αγκύλωση ή παράλυση.

(δ) Ο βαθμός αναπηρίας για περιπτώσεις που δεν ορίζονται στον Πίνακα αυτό, υπολογίζεται με βάση τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 49, λαμβανομένων υπόψη περιπτώσεων ίσου ή παρόμοιου αποτελέσματος που ορίζονται στον Πίνακα αυτό.

(ε) Όταν ο βαθμός αναπηρίας δεν είναι ακέραιο ποσοστό, στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό.