ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Άρθρο 23

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδομάτων μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας, ασθενείας και ανεργίας και βοηθημάτων γάμου, τοκετού και κηδείας είναι όπως ο ασφαλισμένος-

(α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του∙ και

(β) έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

2. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεσμοθετημένης σύνταξης είναι οι ακόλουθες:

(α) Για την περίοδο από τις 6/10/1980 μέχρι τις 3/1/2010-

(i) ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση τριών (3) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εκατόν πενήντα έξι (156) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του∙ και

(ii) o ολικός αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς.

(β) Για την περίοδο που αρχίζει από -

(i) την πρώτη Δευτέρα του 2010, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση πέντε (5) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει  διακόσιες εξήντα (260) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του∙

(ii) την πρώτη Δευτέρα του 2011, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση επτά (7) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει τριακόσιες εξήντα τέσσερεις (364) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του∙

(iii) την πρώτη Δευτέρα του 2012, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση δέκα (10) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει πεντακόσιες είκοσι (520) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του∙

(iv) την πρώτη Δευτέρα του Απριλίου 2013, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση ένδεκα (11) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει πεντακόσιες εβδομήντα δύο (572) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του∙

(v) την πρώτη Δευτέρα του Ιανουαρίου του 2014, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση δώδεκα (12) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εξακόσιες είκοσι τέσσερεις (624) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του∙

(vi) την πρώτη Δευτέρα του Ιανουαρίου του 2015, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση δεκατριών (13) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εξακόσιες εβδομήντα έξι (676) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του∙

(vii) την πρώτη Δευτέρα του Ιανουαρίου του 2016, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει επτακόσιες είκοσι οκτώ (728) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του∙

(viii) την πρώτη Δευτέρα του Ιανουαρίου του 2017, ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει επτακόσιες ογδόντα (780) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του∙

(ix) την πρώτη Δευτέρα του 2010, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) και (viii), ο ολικός αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του 30% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς.

3. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό γήρατος είναι οι ακόλουθες:

(α) Από τις 6/10/1980 μέχρι τις 3/1/2010, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει βασική ασφάλιση τριών (3) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εκατόν πενήντα έξι (156) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.

(β) Από την πρώτη Δευτέρα του 2010,  ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει βασική ασφάλιση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει διακόσιες οκτώ (208) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.

(γ) Από την πρώτη Δευτέρα του 2011,  ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει βασική ασφάλιση πέντε (5) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει διακόσιες εξήντα (260) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.

(δ) Από την πρώτη Δευτέρα του 2012,  ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει βασική ασφάλιση έξι (6) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει τριακόσιες δώδεκα (312) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.

4. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης ανικανότητας είναι οι ακόλουθες:

(α) ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση τριών (3) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εκατόν πενήντα έξι (156) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του, και

(β) o ολικός αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του  25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς, και

(γ) να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση μέσα στο σχετικό έτος εισφορών ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας, ή

(δ) ο μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης, κατά τα δύο (2) τελευταία συμπληρωμένα έτη εισφορών πριν από το έτος παροχών πρέπει να μην είναι κατώτερος του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ανικανότητα οφείλεται σε ατύχημα, οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με αυτές που απαιτούνται για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας.

5. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας πληρούνται εάν ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιεί τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (4) ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

6. Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό χηρείας, με βάση την παράγραφο (α) του άρθρου 42, είναι όπως ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την περίπτωση, έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση τριών (3) τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και έχουν παρέλθει εκατόν πενήντα έξι (156) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της.

7. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου θεσμοθετημένης σύνταξης ή προσώπου που θα δικαιούταν  τέτοια σύνταξη, εάν είχε υποβάλει αίτηση, η περίοδος αναφοράς και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σκοπούς σύνταξης χηρείας είναι οι ίδιες με αυτές που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς θεσμοθετημένης σύνταξης.