Καταβολή στο Ταμείο χρηματικών ποινών, τελών και εξόδων

62. Οι χρηματικές ποινές, τα τέλη και τα έξοδα που εισπράττονται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καταβάλλονται στο Ταμείο.