Εξέταση παραβάσεων και επιβολή διοικητικών προστίμων από τον Οργανισμό

63.-(1) Ο Οργανισμός έχει καθήκον  να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών ή Αποφάσεων.

(2) Όταν ο Οργανισμός κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου διερεύνηση, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών ή Αποφάσεων έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης-

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης του Οργανισμού, να βεβαιώσει με απόφασή του την παράβαση, ή/και

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις  τριάντα χιλιάδες ευρώ ή/και

(γ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο από  τριακόσια σαράντα μέχρι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

(3) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης, ο Οργανισμός δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί του από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Ο Οργανισμός οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή του σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(5) Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού, αφού προηγουμένως δοθεί το δικαίωμα στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί.

(6) Κατά της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Οργανισμό επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον του Οργανισμού, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς και οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων του Οργανισμού σε δεύτερο βαθμό.

(7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Οργανισμό όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου ή σε περίπτωση που υποβάλλεται ένσταση ενώπιον του Οργανισμού από την κοινοποίησή της επί της προσφυγής απόφασης του Οργανισμού.