Άσκηση ποινικής δίωξης

63Α.(α) Η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται από τα εδάφια (7), (8) και (9) του άρθρου 61 ασκείται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τον Έφορο Φορολογίας.

(β) Κάθε επιθεωρητής ή άλλος λειτουργός που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τον Έφορο Φορολογίας, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μπορεί να ασκήσει δίωξη, να εμφανιστεί και παραστεί ενώπιον δικαστηρίου και να ενεργήσει σε κάθε δικαστική διαδικασία, η οποία αρχίζει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τα αδικήματα που προβλέπονται από τα εδάφια (7), (8) και (9) του άρθρου 61.