Καταβολή στο Ταμείο χρηματικών ποινών, τελών και εξόδων

62. Οι χρηματικές ποινές, τα τέλη και τα έξοδα που εισπράττονται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται στο Ταμείο.