Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

68.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1)-

(α) Η ισχύς των άρθρων 34, 35 και 35Α αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019,

(β) η ισχύς του άρθρου 19 αρχίζει την 1η Μαρτίου 2019 και για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 1η Μαρτίου 2020 τα ποσοστά εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 19 τροποποιούνται ως ακολούθως:

(i) Κάθε μισθωτός σε ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του∙

(ii) κάθε εργοδότης σε ποσοστό 1,85% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του∙

(iii) κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος σε ποσοστό 2,55% επί των αποδοχών του∙

(iv) κάθε συνταξιούχος σε ποσοστό 1,70% επί του ποσού της σύνταξής του∙

(v) κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα σε ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του∙

(vi) η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από το διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών, καταβάλλει εισφορά σε ποσοστό 1,85% επί των αποδοχών του∙

(vii) κάθε εισοδηματίας σε ποσοστό 1,70% επί του εισοδήματός του∙

(viii) το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σε ποσοστό 1,65% επί των αποδοχών και των συντάξεων των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (iii), (iv) και (v),

(γ) η ισχύς των άρθρων 42 και 60 αρχίζει την 1η Μαρτίου 2019,

(δ) η ισχύς του εδαφίου (1), των υποπαραγράφων (α), (β), (γ), (δ) και (ια) του εδαφίου (2) και των εδαφίων (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 22, αρχίζει την 1η Ιουνίου 2019, και

(ε) η ισχύς των υποπαραγράφων (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 και του άρθρου 33, αρχίζει την 1η Ιουνίου 2020.