Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

68.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Το άρθρο 19 τίθεται σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 28.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό του προέδρου και των μελών τουΣυμβουλίου μέχρι την  1η Αυγούστου 2002  και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιοδιορίζει,  εντός τριών μηνών από τη σύστασή του,  το Γενικό Διευθυντή και στελέχη του Οργανισμού.