Ειδική διάταξη αναφορικά με την εξαίρεση των ναυτικών από την καταβολή εισφορών

69.-(1) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικού) νόμου του 2022, λογίζεται ότι άρχισε την 1η Μαρτίου 2019.

(2) Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με ναυτικούς μη μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας δημιουργηθείσες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 λογίζονται ως μη γενόμενες και εισφορές οι οποίες ενδεχομένως καταβλήθηκαν στο Ταμείο σε σχέση με τους εν λόγω ναυτικούς επιστρέφονται στα πρόσωπα τα οποία τις έχουν καταβάλει.