Διευθυντής και άλλο προσωπικό

11.-(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται, τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (΄Οροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 και των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1995, αποκλειστικά επί συμβάσει για περίοδο πέντε ετών, ή για τόση μικρότερη χρονική περίοδο ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου για τη θέση αυτή ηλικιακού ορίου αφυπηρέτησης.

(2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους που είτε θα αποσπασθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες είτε θα προσληφθούν στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα διορίζονται από το Συμβούλιο, που καθορίζει και τα απαραίτητα προς διορισμό προσόντα και τους άλλους όρους υπηρεσίας, ενώ τα περί της ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Ευημερίας προσωπικού καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.