Σύσταση Αναθεωρητικής Αρχής

12.-(1) Συνιστάται Αναθεωρητική Αρχή αρμοδία για την εξέταση των κατά το άρθρο 15 ασκούμενων ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Συμβουλίου.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία.