Συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής

13.-(1) Οι συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο που προεδρεύει αυτών, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει τα πρακτικά.

(2) Ο πρόεδρος της Αρχής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και μεριμνά όπως αυτή κοινοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η ημερήσια διάταξη δύναται να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν τη συνεδρία.

(3) Δύο μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.

(5) Αφού τηρηθούν οι ανωτέρω διατάξεις και οι δυνάμει του παρόντα Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της και την ενώπιον της διαδικασία.