Διευθυντής και άλλο προσωπικό

11.-(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής δύναται είτε να αποσπασθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους που είτε θα αποσπασθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες είτε θα προσληφθούν στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα διορίζονται από το Συμβούλιο, που καθορίζει και τα απαραίτητα προς διορισμό προσόντα και τους άλλους όρους υπηρεσίας~