Συνομολόγηση συμβάσεων από τον Κεντρικό Φορέα

18.-(1) Συμβάσεις από ή για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα καταρτίζονται και συνομολογούνται νόμιμα και δεσμευτικά για τον Κεντρικό Φορέα, εφόσον γίνονται γραπτώς και φέρουν τη σφραγίδα του Κεντρικού Φορέα και τις υπογραφές του Προέδρου και δύο οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν ή θίγουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνομολογηθεί για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου.