Απαλλαγή δικαιούχων από την πληρωμή τελών, χαρτοσήμων κτλ.

17. Οι δικαιούχοι με βάση τα εκάστοτε σχέδια ή προγράμματα που εφαρμόζει ο Κεντρικός Φορέας απαλλάσσονται σε σχέση με τα σχέδια ή τα προγράμματα αυτά από την καταβολή-

(α) Κάθε τέλους χαρτοσήμων πληρωτέου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί τελών χαρτοσήμων, για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους,

(β) κάθε υποθηκευτικού τέλους του Κτηματολογίου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί πληρωμής υποθηκευτικών τελών Κτηματολογίου για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους.