Σύσταση επιτροπών

19.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε να καταρτίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα, που κατέχουν ειδικές γνώσεις ή πείρα, ειδικές ή άλλες επιτροπές με τέτοιο αριθμό μελών, όπως το Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα μέσω μιας επιτροπής:

Νοείται ότι σε κάθε επιτροπή διορίζεται και ένα μέλος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ή του Συνδέσμου Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών ή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), να διαφοροποιεί τον αριθμό ή τη σύνθεση οποιασδήποτε επιτροπής, να παύει οποιαδήποτε μέλη ή να διορίζει νέα μέλη καθώς και να προβαίνει στην πλήρωση κενών θέσεων σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή.

(3) Οι πράξεις, οι αποφάσεις και οι εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπόκεινται πάντοτε στην έγκριση του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο ρυθμίζει κατά τα λοιπά, με απόφαση του τη διαδικασία των συνεδριάσεων των επιτροπών αυτών.