Έκδοση Κανονισμών

16.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει, διά του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά το εδάφιο (1) καταρτιζόμενοι Κανονισμοί που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση. Αν η Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποίηση ή χωρίς τροποποιήσεις ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.