Έκδοση Κανονισμών

16.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει, διά του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για τη δημιουργία και διαχείριση σχεδίου αποκαλούμενου ως Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας∙

(β) για τον καθορισμό των δικαιούχων προσώπων δυνάμει του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) σχεδίου, καθώς και των δικαιούχων προσώπων στα οποία δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεών τους από τον Κεντρικό Φορέα∙

(γ) για την παροχή δανείων αναφορικά με-

(i) σπουδές ποσού μέχρι εκατό πέντε χιλιάδες ευρώ (€105.000)∙

(ii) βοήθεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια ποσού μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000)∙

(iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποσού μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)∙

(iv) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση ποσού μέχρι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000)∙

(v) αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμό σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) για εξοπλισμό και ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) για κτιριακές εγκαταστάσεις∙

(δ) για τη δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης δανείου μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων∙

(ε) για την επιβολή όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή επιφυλάξεων σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου και

(στ) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Οι κατά το εδάφιο (1) καταρτιζόμενοι Κανονισμοί που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση. Αν η Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποίηση ή χωρίς τροποποιήσεις ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.