Αδικήματα και ποινές

11.-(1) Οδηγός για τον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5(2)(α), ο οποίος διαπράττει αδίκη΅α δυνά΅ει των διατάξεων του άρθρου 5, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται-

(α) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στον παρόντα Νό΅ο όριο αλλά είναι ΅ικρότερη των 36 ΅g/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα ή/και σε χρη΅ατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1,500),

(β) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αί΅α υπερβαίνει τα 35 ΅g/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι ΅ικρότερη των 56΅ g/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστη΅α που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) ΅ήνες ή/και σε χρη΅ατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000),

(γ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αί΅α υπερβαίνει τα 55 ΅g/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι ΅ικρότερη των 71 ΅g/100ml ή των 161 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηκα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) ΅ήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λα΅βάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστη΅α που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ΅ήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερό΅ενες ποινές,

(δ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αί΅α υπερβαίνει τα 70 ΅g/100ml ή τα 160 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες  ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

(2) Οδηγός για τον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5(2)(β), ο οποίος διαπράττει αδίκη΅α δυνά΅ει των διατάξεων του άρθρου 5, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται-

(α) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στον παρόντα Νόμο όριο αλλά είναι μικρότερη των 23 ΅g/100ml ή των 52 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500),

(β) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 ΅g/100ml ή τα 51mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 36 ΅g/100ml ή των 82mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000),

(γ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 ΅g/100ml ή τα 81 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 56 ΅g/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ΅ήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές,

(δ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 ΅g/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση  του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

(3) Πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 7, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που καταδικάσει πρόσωπο με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) και τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), να επιβάλει σε αυτό, επιπρόσθετα με τις προβλεπόμενες στις εν λόγω παραγράφους ποινές,  στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε με βάση τα εδάφια (1) ή (2) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με βάση τα εν λόγω εδάφια, το Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στα εδάφια αυτά.