Απαγόρευση οδήγησης και κατακράτηση οχήματος

10A.-(1) Σε περίπτωση που-

(i) μηχανοκίνητο όχημα οδηγείται από πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5∙

(ii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπον να παράσχει δείγμα εκπνοής, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 6∙

(iii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για διενέργεια τελικής εξέτασης ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να παράσχει δείγμα εκπνοής, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7,

μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης του εν λόγω μηχανοκίνητου οχήματος από το πρόσωπο που προβαίνει στην παράβαση και δύναται να κατακρατήσει το όχημα για  περίοδο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες, εκτός εάν το μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα από άλλο πρόσωπο.

(2) Όχημα που κατακρατείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να μεταφερθεί από μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Αρχηγού της Αστυνομίας χώρο.

(3) Όχημα που μεταφέρθηκε και βρίσκεται σε χώρο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δύναται να παραληφθεί από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή από αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος δύναται νόμιμα να το οδηγήσει, εφόσον καταβληθούν τα πραγματικά έξοδα, εάν προκύψουν από τη μετακίνηση και φύλαξη του οχήματος στο χώρο αυτόν και τα οποία υπολογίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(4) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3), ή το όχημα δεν παραληφθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχός του ενημερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό της Αστυνομίας για να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη περιουσία σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Αστυνομίας Νόμου.

(5) Πρόσωπο που εμποδίζει μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη να ασκήσει τις χορηγούμενες στο εδάφιο (1) εξουσίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).