Ερμηνεία

11Α.  Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού:

“αποπειράται να οδηγήσει” σημαίνει βρίσκεται στη θέση του οδηγού και έχει θέσει τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία·

“δείγμα σάλιου” σημαίνει ποσότητα σάλιου που κρίνεται ικανοποιητική για διενέργεια προκαταρκτικής ή και εργαστηριακής εξέτασης·

“εργαστηριακή εξέταση” σημαίνει την εφαρμοζόμενη από το επίσημο διαπιστευμένο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα της τοξικολογίας μέθοδο, για ανίχνευση ναρκωτικών σε δείγματα σάλιου·

“ναρκωτικά” σημαίνει ελεγχόμενες ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 μέχρι (Αρ. 2) του 2010·

“οδός” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 2016·

“προκαταρκτική εξέταση” σημαίνει την εξέταση δείγματος σάλιου προσώπου με συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης·

“συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης” σημαίνει συσκευή που ανιχνεύει την τυχόν ύπαρξη ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου και η οποία πληροί τις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11ΣΤ.